Siirry sisältöön

Henkilöstö ja hallinto

Vastuullinen paikallinen työnantaja

Porvoon Energia -yhtiöiden strategian ja toimintaperiaatteiden mukaisesti alueemme asiakkaat saavat sähkönsä häiriöttä ja edullisesti, tavoitteiden saavuttamiseksi meillä on moderni, tehokas ja matala organisaatio sekä kannustava, henkilöstöä motivoiva ja jatkuvaa kehittymistä tukeva henkilöstöpolitiikka.

Teemme vastuullisia valintoja, joilla vaikutamme nykyisten ja tulevien Itä-uusmaalaisten elämään. Tiedostamme, että tänään tekemiemme ratkaisujen onnistuminen punnitaan ehkä kymmenen tai vasta kolmenkymmenen vuoden päästä. Vastuumme kattaa myös toimintamme taloudellisuuden sekä huolenpidon henkilöstöstä ja ympäristöstä.

Olemme merkittävä työllistäjä Porvoossa. Työllistämme suoraan noin 100 henkilöä, välillisesti noin 80 henkilöä ja kesätyötä tarjoamme noin 18 nuorelle. Työharjoittelupaikkoja opiskelijoille olemme järjestäneet jatkuvasti.

Henkilökunnan keski-ikä on verraten korkea, 49 vuotta ja keskimääräinen työsuhteen pituus 17,0 vuotta.

Henkilöstölle järjestettiin ammattitaitoa tukevaa koulutusta toimintavuoden aikana keskimäärin 1,0 päivää per henkilö, samoin kannustettiin suorittamaan ammattitutkintoja. Vuoden 2016 aikana kaksi Porvoon Energia Oy:n henkilöstöön kuuluvaa on suorittamassa ammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksessa. Koulutuksen kesto on keskimäärin 1,5 vuotta.

Myös aktiivisella vapaa-ajan toiminnalla ja omaehtoista liikuntaa tukemalla pyrimme kohottamaan henkilöstön työhyvinvointia.

Työhyvinvointia ja työturvallisuutta käsitellään säännöllisesti työsuojelutoimikunnassa, joka toimii lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja edustaen kaikkia henkilöstöryhmiä.

Kaikki palveluksessamme olevat työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Korostamme ennaltaehkäisevän ja työyhteisön hyvinvointia edistävän toiminnan merkitystä.

Porvoon Energia -yhtiöiden säännöllinen terveystarkastustoiminta, lakisääteisen työterveyshuollon ylittävä työterveyshuolto on koettu hyvänä ja ennaltaehkäisevänä työkyvyn ylläpidossa. Työterveyshuolto osallistuu myös erilaisiin keskusteluihin ja tarkastuksiin työyhteisössä. Työterveyshuollon ammattilaiset tukevat esimiehiä tarjoamalla tietoa ennaltaehkäisevistä toimista sekä vaihtoehdoista työkyvyn heiketessä. Työterveyshuolto tarjoaa myös menetelmiä ja välineitä näitä tilanteita varten.

Sairauspoissaoloprosentti oli Porvoon Energia -yhtiöissä 3,9 % (3,4 %), mikä on alhaisempi kuin Suomessa keskimäärin (4,3 %). Miesten sairauspoissaoloprosentti oli 3,9 % ja naisten 3,8 %. Tavoitteena on edistää työntekijöidemme terveyttä ja työturvallisuutta kehittämällä työtä ja työympäristöä sekä edistämällä työyhteisön toimivuutta. Yhtenä keinona tähän liittyy myös sairauspoissaolojen hallinta ja siinä erityisesti esimiesten tekemä alaisen varhainen tukeminen sairauspoissaolojen hallinnassa ja muissa työkykyhaasteissa, jossa selvitetään työntekijän, työterveyshuollon ja esimiehen välillä keskustelemalla poissaolojen syitä ja mietitään keinoja miten voidaan tukea yksittäisen työntekijän työssä selviytymistä.

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen hyvästä tasosta kertoo Porvoon Energia -yhtiöiden keskimääräinen eläköitymisikä, joka oli 63,7 vuotta (64 vuotta vuonna 2015).

Porvoon Energia -yhtiöissä on työturvallisuus ykkösasia. Oman henkilöstön vähintään neljän päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat olivat koko vuoden osalta 1 kpl (2), ja tapaturmataajuudeksi tuli 5,7 (10,6) tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden.

Porvoon Energia -yhtiöissä turvallisen työympäristön, kiinnostavien työtehtävien, hyvän johtamisen ja kannustavan palkitsemisen uskotaan olevan avain henkilöstön hyvinvointiin ja liiketoiminnan menestymiseen. henkilöstön kehittämistä ja valmentamista ohjaavat liiketoi-minnan ja muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset. Strategisten kyvykkyyksien, esimies-työn, henkilöstön asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämisellä tuetaan liiketoiminnan lyhyen sekä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista. Tätä ajatellen vuoden 2016 aikana toteutettiin mm. johtoryhmään kuuluvien henkilöiden johtamisen kokonaisvaltaisuuden koulutus. Koulutuksella tavoiteltiin johtamistyön onnistumista nopeasti muuttuvassa rajattomassa ympäristössä, toiminnan jatkuvan kehittymisen johtamista sekä organisaation johtamista kehittämään innovatiiviseksi, luovaksi ja joustavaksi.

Porvoon Energia yhtiöiden henkilöstöpolitiikan tavoitteena on hyvä työilmapiiri. Avoimen, oikeudenmukaisen ja henkilöstöstään huolta pitävän henkilöstöpolitiikan avulla taataan, että määrältään oikein mitoitettu, osaava, motivoitunut ja työhönsä sitoutunut henkilöstö onnistuu päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa. Porvoon Energia -yhtiöiden henkilös-tön työssä kehittymistä tuetaan vuosittaisilla kehityskeskusteluilla, joiden avulla mahdollistetaan henkilöstön kykyjen ja toiveiden parempi huomioonottaminen. Vuoden 2016 aikana otettiin käyttöön myös uusi kannustinjärjestelmän, jonka arvioidaan olevan aiempaa järjestelmää selkeämpi ja kannustavampi.

Merja Wilkman
Talous- ja hallintojohtaja

Hallinto ja organisaatio

Yhtiön osakekanta on kokonaisuudessaan Porvoon kaupungin omistuksessa.
Varsinainen yhtiökokous pidettiin Porvoossa NN.NN.2017.

Hallitus
Jäsenet:
Johan Söderberg, puheenjohtaja
Matti Valasti, varapuheenjohtaja
Sirpa Hopeamaa
Jari Ilkka
Kristel Pynnönen
Raija Vaniala

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Berndt Långvik
Marianne Korpi
Teppo Lindh
Reijo Mokka
Bodil Lund
Johnny Holmström

Tilintarkastajat
Tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lampila, varalle KHT Mikko Riihenkmäki ja toiseksi tilintarkastajaksi JHTT-yhteisö PwC julkistarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastaja JHTT, KHT Outi Koskinen.

Johtoryhmä
Toimitusjohtaja Patrick Wackström, Porvoon Energia Oy
Toimitusjohtaja Magnus Nylander, Porvoon Sähköverkko Oy
Kehitysjohtaja Jukka Rouhiainen, kehitys
Talous- ja hallintojohtaja Merja Wilkman, talous ja hallinto
Sähkökauppapäällikkö Benny Broman, sähkönmyynti
Lämpö- ja tuotantopäällikkö Ari Raunio, lämpö ja tuotanto
Viestintäpäällikkö Cilla Mattheiszen, viestintä

Henkilöstokatsaus

Terveys ja työsuojelu
Porvoon Lääkärikeskus hoitaa työterveyspalvelumme.

Luottamushenkilöt
Työntekijöiden pääluottamusmies, Porvoon Energia Oy: Timo Rosenström
Työntekijöiden pääluottamusmies, Porvoon Sähköverkko Oy: Filip Björkman
Taloudellis-hallinnollisten toimihenkilöiden luottamusmies: Maaret Pakarinen
Tuotannollisten toimihenkilöiden luottamusmies: Markus Weckström

Työsuojelukomitea
Osmo Bäckman, Patrick Wackström, Magnus Nylander, Kimmo Åberg, Markus Weckström ja Mikael Andersin.

Yhteistyökomitea
Patrick Wackström (puheenjohtaja), Osmo Bäckman (sihteeri), Magnus Nylander, Ari Raunio, Merja Wilkman, Filip Björkman, Maaret Pakarinen, Markus Weckström, Ralf Malmberg, Timo Rosenström.

Vapaa-ajantoimikunta
Osmo Bäckman (puheenjohtaja), Nina Fransas (työnantajan edustaja), Solveig Hell, Camilla Hansson, Kari Janhunen ja Thomas Wahlroos. Toimikunta toimii yhtiön myöntämän vuosibudjetin rajoissa.

Henkilöstöprofiili 31.12.2016

Henkilöstön määrä
Naiset 20 hlöä (20 %)
Miehet 78 hlöä (80 %)
Yhteensä 98 hlöä

Toimihenkilöt ja työntekijät
Toimihenkilöt 48 hlöä (49 %)
Työntekijät 50 hlöä (51 %)

Ikäjakauma
Alle 40-vuotiaita 21 hlöä (21 %)
40-49 -vuotiaita 25 hlöä (26 %)
Yli 50-vuotiaita 52 hlöä (53 %)

Keski-ikä 48,7 vuotta

Työsuhteen kesto keskimäärin 17 vuotta

Sairauspoissaolot 3,5 % työajasta

Koulutuspäivät: 275

Koulutuspäivät keskimäärin/hlöä: 2,8