Skippa till innehållet

Personal och administration

Ansvarsfull, lokal arbetsgivare

Enligt Borgå Energi -bolagens strategi och verksamhetsprinciper får kunderna på vårt område sin el störningsfritt och förmånligt. För att uppnå dessa mål har vi en modern, effektiv och låg organisationsstruktur och en uppmuntrande och motiverande personalpolitik, som stöder ständig utveckling.

Vi gör ansvarsfulla val, som inverkar på de nuvarande och kommande Östnylänningarnas liv. Vi är medvetna om att resultaten av våra lösningar blir tydliga först om tio, kanske först trettio år. Vårt företagsansvar inbegriper också det ekonomiska ansvaret för vår verksamhet och för miljön.

Vi är en betydande arbetsgivare i Borgå. Vi sysselsätter direkt ungefär 100 personer, indirekt cirka 80 och erbjuder sommarjobb åt cirka 18 unga. Praktikplatser för studerande har vi arrangerat kontinuerligt.

Personalens medelålder är tämligen hög, 49 år. Den genomsnittliga längden på ett arbetsförhållande är 17,0 år.
Under verksamhetsåret arrangerades det yrkesstödande utbildning för personalen i genomsnitt 1,0 dagar per person och det uppmuntrades till yrkesexamina. Två personer tillhörande Borgå Energis personal hade pågående läroavtalsutbildning under år 2016. Utbildningen tar i genomsnitt 1,5 år.

Bolaget har också en aktiv fritidskommitté, och strävar till att stöda frivillig motion för att höja på personalens välmående på arbetsplatsen.

Arbetsskyddskommittén behandlar regelbundet ärenden som har att göra med arbetshälsa och -säkerhet. Kommittén fungerar enligt lagstadgade krav och representerar alla personalgrupper.
Alla våra anställda har rätt till arbetshälsovård. Vi understryker vikten av förebyggande verksamhet, som främjar arbetshälsan.

Borgå Energi -bolagens regelbundna arbetshälsovård överstiger kraven i lagen och har upplevts som bra och förebyggande när det gäller upprätthållandet av personalens arbetsförmåga. Arbetshälsovården deltar också i olika diskussioner och kontroller i arbetsgemenskapen. Arbetshälsovårdsexperter stöder förmännen genom att ge uppgifter om förebyggande åtgärder och alternativ då arbetsförmågan hos någon försvagats. Arbetshälsovården erbjuder också metoder och verktyg för dessa situationer.

Sjukfrånvaroprocenten i våra bolag var 3,9 % (3,4 %år 2015), vilket är mindre än i medeltal i Finland (4,3 %). Bland männen var frånvaroprocenten 3,9 % och bland kvinnorna 3,8 %. Målsättningen ärr att främja de anställdas hälsa och arbetarskydd genom att utveckla arbetsuppgifter och arbetsmiljö samt genom att främja arbetsgemenskapens funktionalitet. En metod i det sammanhanget är frånvarohanteringen och då i synnerhet ett stödjande ingripande från förmännens sida i ett tidigt skede och inte bara i frånvarofall utan också i fråga om andra utmaningar, som har med arbetsförmåga att göra. Frånvaroorsakerna klarläggs i diskussionen mellan arbetstagaren, arbetarskyddet och förmannen. Samtidigt överväger man hur den enskilda arbetstagaren kan stödas så att hen klarar sig i sitt arbete.

Bolagets höga genomsnittsålder för pensionering, 63,7 år (64 år 2015) säger något om hur stor uppmärksamhet arbetsförmågan och arbetsvälmåendet ges.

Arbetarskyddet har högsta prioritet i våra bolag. Antalet olyckor, som ledde till minst fyra dagars frånvaro, var 1 (2). Olycksfrekvensen var (10,6) olyckor per en miljon arbetstimmar.
En trygg arbetsomgivning, intressanta arbetsuppgifter, bra ledarskap och uppmuntrande belöningssätt ses som grund till en välmående personal och framgångsrik affärsverksamhet.
Förändringarna i affärsverksamheten och verksamhetsomgivningen styr personalens fortbildningskrav. Den strategiska förmågan, förmansarbetet, personalens expertis och kunskap utvecklas för att bolagen ska nå sina uppsatta mål både på kort och lång sikt. Under år 2016 utbildades bland annat ledningsgruppens medlemmar i ledarskap. Utbildningen strävade till lyckat ledarskap i en snabbt föränderlig och gränslös omgivning och till ett innovativt, kreativt, flexibelt och kontinuerligt utvecklingsledarskap.

Borgå Energi -bolagens personalpolitik eftersträvar en bra arbetsatmosfär. Men hjälp av en öppen, rättvis och omhändertagande personalpolitik garanterar man att den rätt dimensionerade, kunniga och motiverade personalen förbinder sig vid bolaget och uppnår målen. Personalens utveckling stöds av årliga utvecklingssamtal, som strävar till att ge mer utrymme för personliga förmågor och önskemål. Under år 2016 togs också i bruk ett nytt belöningssystem, som anses vara tydligare och mer uppmuntrande än det tidigare.

Merja Wilkman
Ekonomi- och förvaltningsdirektör

Förvaltning och organisation

Bolagets aktiestock ägs i sin helhet av Borgå stad. Den ordinarie bolagsstämman hölls i Borgå den NN.%%.2017.

Styrelse

Ledamöter:
Johan Söderberg, ordförande
Matti Valasti, vice ordförande
Sirpa Hopeamaa
Jari Ilkka
Kristel Pynnönen
Raija Vaniala

 

Personliga suppleanter:
Berndt Långvik
Marianne Korpi
Teppo Lindh
Reijo Mokka
Bodil Lund
Johnny Holmström

Revisorer
Som revisorer valdes CGR Jukka Lampila, som reserv CGR Mikko Riihenkmäki. Som andra revisor valdes OFR-sammanslutningen PwC (Pricewaterhouse Coopers Ab), och som huvudansvarig CGR, OFR Outi Koskinen.

Ledningsgrupp
Verkställande direkör Patrick Wackström, Borgå Energi Ab
Verkställande direkör Magnus Nylander, Borgå Elnät Ab
Utvecklingsdirektör Jukka Rouhiainen, utveckling
Ekonomi- och förvaltningsdirektör Merja Wilkman, ekonomi och förvaltning
Elhandelschef Benny Broman, elhandel
Värme- och produktionschef Ari Raunio, värme och produktion
Kommunikationschef Cilla Mattheiszen, kommunikation

Personalöversikt

Företagshälsovård och arbetarskydd
Borgå Läkarcentral sköter våra företagshälsovårdstjänster.

Förtroendevalda
Arbetarnas huvudförtroendeman, Borgå Energi Ab: Timo Rosenström
Arbetarnas huvudförtroendeman, Borgå Elnät Ab: Filip Björkman
De ekonomisk-administrativa tjänstemännens förtroendeman: Maaret Pakarinen
Produktionstjänstemännens förtroendeman: Markus Weckström

Arbetarskyddskommittén
Osmo Bäckman, Patrick Wackström, Magnus Nylander, Kimmo Åberg, Markus Weckström och Mikael Andersin.

Samarbetskommittén
Patrick Wackström (ordförande), Osmo Bäckman (sekreterare), Magnus Nylander, Ari Raunio, Merja Wilkman, Filip Björkman, Maaret Pakarinen, Markus Weckström, Ralf Malmberg, Timo Rosenström.

Fritidskommittén
Osmo Bäckman (ordförande), Nina Fransas (arbetsgivarens representant), Solveig Hell, Camilla Hansson, Kari Janhunen och Thomas Wahlroos. Kommittén verkar inom ramen för en av bolaget beviljad årsbudget.

Personalprofil 31.12.2016

Antal anställda
Kvinnor 20 personer (20 %)
Män 78 personer (80 %)
Totalt 98 personer

Tjänstemän och arbetare
Tjänstemän 48 personer (49 %)
Arbetare 50 personer (51 %)

Åldersstruktur
Under 40 år 21 personer (21 %)
40-49 år 25 personer (26 %)
Över 50 år 52 personer (53 %)

Medelålder 48,7 år

Anställningsförhållandenas genomsnittliga längd: 17 år

Sjukfrånvaro: 3,5 % av arbetstiden

Fortbildningsdagar: 275

Fortbildningsdagar i genomsnitt/person: 2,8