Skippa till innehållet

Datahub

Datahub är en ny kanal för att hantera elärenden. Där hittar du all information, som har med dina elavtal att göra, centralt från ett ställe.

Vad då, Datahub?

Det finns cirka 3,6 miljoner elförbrukningsplatser i Finland. En förbrukningsplats kan vara till exempel en lägenhet, ett företagskontor eller en sommarstuga. Information om varje elförbrukningsplats finns i såväl distributionsnätbolagets som elförsäljarens system. Informationen är alltså utspridd i olika system hos olika företag och har hittills förmedlats långsamt mellan dem.

Ett gemensamt informationsutbytessystem, Datahubben, har tagits fram för att göra informationsutbytet klarare och redigare samt snabbare. Systemet kommer att förbättra situationen för elförbrukare, -försäljare och -distributörer, när information om förbrukningen finns på ett och samma ställe och är tillgänglig för alla med rätt till den, på lika villkor och uppdaterat.

Datahubben är lagstadgat inrättad och administreras av Fingrid Datahub Oy, ett dotterbolag till stamnätföretaget Fingrid.

Om Datahub på Fingrids hemsida (på finska)

Frågor och svar (på finska)

Hur kommer jag åt den information om mig och mina avtal, som finns registrerad i systemet?

Elförbrukare kan se sina i systemet registrerade uppgifter via Datahubbens kundtjänstportal (på finska). Stark autentisering via Suomi.fi-tjänsten används vid inloggning i portalen.

I Datahubbens kundportal kan du se den information som företagen matat in i systemet, och ge olika parter behörighet att ta del av dina egna uppgifter. Det går inte att uppdatera eller ändra information i Datahubben: alla uppdateringar sköts fortfarande med den egentliga avtalspartnern i deras egna tjänstekanaler.

  • Via den här länken når du inloggningssidan (på finska).
  • Du måste använda Suomi.fi-tjänsten för att logga in på portalen
  • Efter inloggning kan du se både giltiga och avslutade avtal, avtalsdetaljer och därtill hörande förbrukningsdata, platsspecifika data och till exempel din egen energiförbrukning för den period du valt.
  • Dessutom registreras en så kallad händelsehistorik, vilket gör att du som användare av tjänsten kan se vilka avtalsrelaterade händelser gällande dig registrerats.

Vad kan jag göra i systemet?

I Datahubben kan du landsomfattande se alla dina elavtal, oavsett om de gäller ditt hem, din sommarstuga eller någon annan elförbrukningsplats. Via portalen kan man kontrollera uppgifter, men till exempel ändringar, som rör avtal, kunddata eller elförbrukningsplatser, skall alltjämt skötas med det elförsäljnings- och distributionsnätsföretag, som avtalet ingåtts med. Tjänster relaterade till avtal med Borgå Energi finns i Online-tjänsten och i elektroniska tjänster.

Är mina uppgifter säkra?

Den personliga integriteten och dataskyddet spelar en viktig roll i Datahubben. Personuppgifter och information om förbrukningsplatser förmedlas på ett tillförlitligt och säkert sätt mellan de olika parterna. Vid förmedling av information fästs särskild uppmärksamhet vid att informationen endast ges åt en part med rätt till den. All data som registreras i systemet är spårbar.

GSRN-nummer ersätter de gamla förbrukningsplatsnumren

I och med Datahubben går man över till en ny typ av förbrukningsplats-ID. Varje plats, där el används i Finland, får ett specifikt, 18 tecken långt GSRN-nummer (Global Service Relation Number), som består av ett företags-ID, ett specifikt ID och ett kontrollnummer.