Siirry sisältöön

Näytä kaikki Tiedotteet Häiriötiedotteet Artikkelit

Arkisto

Porvoon Energia -konsernin toiminta 1.1.–31.12.2018

Yhtiön toimintaympäristö ja sen muutokset

Edellisvuoteen verrattuna voidaan todeta, että vuosi oli astepäivälukuna mitattuna 2 % lämpimämpi ja se näkyi kulutusluvuissa seuraavasti: sähkönkulutus kasvoi 1,5 %, lämmönkulutus laski niin Porvoossa kuin Loviisassakin 1 %.

Toimintavuoden aikana sähkön markkinahinta näyttää pitkän aikavälin tarkastelussa ollut nouseva johtuen kivihiilen ja päästöoikeuksien hintakehityksestä, suunta näyttää jatkuvan nousevana, mikäli talouskasvu jatkuu. Sähkön markkinahinta nousi 13,6 €/MWh eli 41 %:lla hintaan 46,8 €/MWh. Rakennustoiminta on edelleen taantumassa ja tämä näkyy uusien liittymien määrässä.

Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy osti Neste Oyj:ltä loput alueverkkoyhtiön Porvoon Alueverkko Oy:n osakekannasta. Porvoon Alueverkko Oy fuusioitiin Porvoon Sähköverkko Oy:öön 30.6.2018.

Porvoon Energia Oy myi maakaasuliiketoimintansa ja -verkkonsa Suomen Kaasuenergia Oy:lle ja Auris Kaasunjakelu Oy:lle. Toiminnan hallinta ja vastuu siirtyi uusille omistajille 1.11.2018.

Toimintavuoden aikana jatkui Porvoon Energia Oy:n valmistelut muuttoon Tolkkisten satamatielle, joka toteutui marraskuun aikana. Mannerheiminkatu 24 rakennettiin uusi sähköasema entisen varastorakennuksen paikalle korvaamaan nykyisen käyttökeskusrakennuksen.  Sähköasema otetaan käyttöön talven 2018–2019 aikana. Toimistokiinteistön myynti aloitettiin vuonna 2018. Käyttökeskusrakennuksen purku tapahtuu vuoden 2019 alkupuolella. Vuokrasopimus Porvoon kaupungin kanssa Mannerheiminkatu 24:n tontista päättyy 31.12.2018, mutta se korvataan uudella sopimuksella sille tontin osalle, jolla vanha toimistokiinteistö sijaitsee.

 

Omistus ja hallinto

Porvoon Energia Oy:n toiminta muodostuu kaukolämpöliiketoiminnasta, energiantuotannosta, sähkönmyyntitoiminnasta ja konsernipalveluista. Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta. Porvoon kaupunki omistaa Porvoon Energia Oy:n 100-prosenttisesti. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.5.2018. Hallituksen valittiin:

Johan Söderberg
Matti Valasti
Jussi Impiö
Silja Metsola
Kristel Pynnönen
Raija Vaniala
Jorma Wiitakorpi

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lampila, varalle KHT Mikko Riihenmäki ja toiseksi tilintarkastajaksi JHT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen.

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Johan Söderbergin ja varapuheenjohtajaksi Matti Valastin. Toimitusjohtaja Patrick Wackström toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä.

 

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Uudisrakennustoiminta alueellamme on edelleen heikkoa. Vuoden aikana tehtiin 134 uutta sähköliittymää (v. 2017: 128).

Kaukolämmön kysyntä on edelleen suuri sekä uusilla että vanhoilla alueilla. Syy tähän on, että kaukolämpö on ympäristötietoinen valinta sekä kaukolämmön vaivattomuus ja edullinen hinta verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Kaukolämpöverkkoa rakennetaan täysin ulkopuolisia alihankkijoita käyttäen. Porvoon alueella rakennettiin yhteensä 3,1 km uutta kaukolämpöverkkoa sekä uusittiin/saneerattiin 0,85 km. Uusia lämpösopimuksia tehtiin 49 kpl. Loviisassa rakennettiin yhteensä 0,2 km uutta kaukolämpöverkkoa ja uusia lämpösopimuksia tehtiin 5 kpl.

Tuotantolaitokset ovat toimineet suunnitelmien mukaisesti, lukuun ottamatta Tolkkisten höyryvoimalaitosta, jolla oli 6 viikon käyttökatkos vuoden loppupuolella. Tästä aiheutui suunniteltua suurempi maakaasun kulutus.

Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy:n tulos vastasi asetettuja tavoitteita. Porvoon Sähköverkon panostus sähkön toimitusvarmuuteen on vastannut suunnitelmia. Toimitusvarmuusvaatimusten ja kantaverkkoyhtiöiden hinnankorotusten johdosta verkkotariffeja korotettiin 5 %:lla 1.9.2018.

Päästöoikeuksien markkinahinta keskimäärin oli vuonna 2018: 15,7 €/t CO2, joten päästöoikeustulot toteutuivat budjetoitua 7,5 €/t CO2 korkeammalla tasolla.

Konsernin alustavan tilinpäätöksen mukaan liikevaihto on 70,6 milj.€ (67,1 milj.€ 2017), joka merkitsee 5,2 % kasvua edellisvuoteen nähden. Myyntikate on 29,3 milj.€ (30,7), käyttökate 15,4 milj.€ (15,1). Suunnitelmanmukaisia poistoja tehdään 9,7 milj.€ (9,2 milj.€) ja jonka jälkeen liikevoitto on 5,7 milj. € (5,8 milj.€).
Tulos poisto- ja korkokulujen jälkeen ennen veroja oli 4,4 milj.€ (4,9 milj.€).

Investointeihin kului 17,5 milj.€. (13,2 milj.€). Investointien rahoitus on hoidettu tulorahoituksella sekä lainoilla. Rahalaitoslainojen yhteismäärä on vuoden lopussa 58,6 milj.€ (52,9 milj.€) ja leasingrahoituksen yhteismäärä 29,8 milj.€ (31,9 milj. €). Maksuvalmius on ollut hyvä.

Riskienhallinnasta ei ole raportoitavaa.

Porvoon kaupungin vuoden 2018 talousarviossa Porvoon Energia Oy:lle esitetyt tavoitteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Ensimmäisenä taloustavoitteet kokonaistuloutuksessa ja sen laskentaperusteista 3,7 % liikevaihdosta sekä yli 20 % vakavaraisuusaste; toisena ympäristötavoitteet uusiutuvien polttoaineiden käyttö omassa tuotannossa yli 90 % sekä

100 % hiilidioksiditon sähkönmyynti. Asetetut tavoitteet saavutettiin.

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä 31.12.2018 oli 70 henkilöä.