Siirry sisältöön

Näytä kaikki Häiriötiedotteet Tiedotteet Artikkelit

Arkisto

Porvoon Energia -konsernin toimintakertomus 2015

Yhtiön toimintaympäristö ja sen muutokset

Edellisvuoteen verrattuna voidaan todeta että vuosi oli astepäivälukuna mitattuna 13 % lämpimämpi ja se näkyi kulutusluvuissa seuraavasti: sähkönkulutus pieneni toimintavuoden aikana 2,2 %, lämmönkulutus laski Porvoossa 6,8 % ja Loviisassa 6,4 %.

Sähkön markkinahinta on ollut noin 6,3 €/MWh tai noin 17,5 % matalammalla tasolla kuin viime vuonna. Sähkömarkkinahinta näyttää vakiintuneen tälle tasolle talouskasvun taantuman myötä. Rakennustoiminta on edelleen taantumassa ja tämä näkyy uusien liittymien määrässä.

Omistus ja hallinto

Porvoon Energia Oy:n toiminta muodostuu kaukolämpö- ja maakaasuliiketoiminnasta, energiantuotannosta, sähkönmyyntitoiminnasta ja konsernipalveluista. Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta.

Porvoon kaupunki omistaa Porvoon Energia Oy:n 100-prosenttisesti. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.5.2015.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lampila, varalle KHT Mikko Riihenmäki ja toiseksi tilintarkastajaksi JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastaja JHTT, KHT Outi Koskinen.

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Johan Söderbergin ja varapuheenjohtajaksi Matti Valastin. Toimitusjohtaja Patrick Wackström toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä.

Tavoitteiden ja talouden toteutuminen

Uudisrakennustoiminta alueellamme on edelleen heikkoa, mikä näkyi siinä että vuoden aikana tehtiin 130 uutta sähköliittymää edellisvuoden 141 verrattuna.

Kaukolämmön kysyntä on edelleen suuri sekä uusilla että vanhoilla alueilla. Syy tähän on kaukolämmön vaivattomuus ja edullinen hinta verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Kaukolämpöverkkoa rakennetaan täysin ulkopuolisia alihankkijoita käyttäen. Porvoon alueella kaukolämpöverkkoa rakennettiin yhteensä 1,3 km ja uusia lämpösopimuksia tehtiin 39 kpl. Loviisassa rakennettiin kaukolämpöverkkoa yhteensä 7 km, johon sisältyy Valkon uusi runkolinja ja liittymisjohtoja. Uusia lämpösopimuksia tehtiin Loviisassa 6 kpl.

Tuotantolaitokset ovat toimineet suunnitelmien mukaisesti. Vesivoiman osuus tuotantoportfoliossa on yhä kasvussa SV Vesivoima Oy:n kautta, josta Porvoon Energia Oy omistaa noin 10 % osuuden Norjalaisesta NK Energy Real AS pienvesivoimayhtiöstä, jonka vuosituotanto on tänä päivänä noin 35 GWh. Voimalaitososuuksissa tapahtui toimintavuoden aikana suuria muutoksia. EU:n 2020 energia- ja ilmastotavoitteista johtuen, Pohjolan Voima Oy:n (PVO) Mussalon voimalaitos purettiin ja PVO:n Lämpövoima Oy:n Kristiinankaupungin Voimalaitokset suljettiin. Tämän lisäksi Teollisuuden Voima Oy:n hallitus päätti että Olkiluoto 4:lle ei haeta rakennuslupaa tässä vaiheessa. Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutui Porvoon Energia Oy:lle alaskirjauksia ja alasajokustannuksia.

Tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy:n toiminnan tulos on suunnitelmien mukainen. Porvoon Sähköverkon panostus sähkön toimitusvarmuuteen on vastannut suunnitelmia. Toimintavuoden aikana Porvoon Sähköverkko Oy osti kolmanneksen Porvoon Alueverkko Oy:n osakkeista Fingrid Oyj:ltä ja kolmanneksen Porvoon Energia Oy:ltä vahvistaakseen asemansa alueemme johtavana sähkönjakelijana.

Päästöoikeuksien markkinahinta oli vuonna 2015 noin 8 €/t CO2, joten päästöoikeustulot toteutuivat hieman budjetoitua 7 €/t CO2 korkeammalla tasolla.

Yhtiössä seurataan jatkuvasti energiamarkkinatilannetta ja kaukolämpötariffeja korotettiin 5 % 1.8.2015 alkaen, korotuksen syy löytyy polttoainemarkkinoilta ja korotetuista energiaveroista.

Sähkönmyynnissä yhtiön päämääränä on ylläpitää kilpailukykyinen hintataso, tästä johtuen sähkönmyyntihinnat alennettiin 4 %:lla 1.1.2015 lähtien.

Kaupungin omistajapolitiikan mukaisen kohtuullisen kokonaistulostuksen ja ympäristöystävällisyyden lisäksi yhtiön toiminnan tavoitteena on asiakkaita tyydyttävä ja alueen kehitystä tukeva hintapolitiikka.

Kaikki tariffimme ovat korotuksista huolimatta muita energiayhtiöitä keskimääräistä halvemmat, ja Porvoon Energia on säilyttänyt paikkansa yhtenä maan edullisimpana sähkö- ja kaukolämmöntoimittajana.

Konsernin liikevaihto on Porvoon Alueverkon Oy:n lisääntyneen omistusosuuden jälkeen 58,5 milj. €, joka merkitsee 11 % kasvua edellisvuoteen nähden. Myyntikate on 27,9 milj. € (8 % parempi verrattuna edellisvuoteen), käyttökate 11,9 milj. € (+ 9 %). Suunnitelmanmukaisia poistoja tehdään 8,8 milj. € (8,1 milj. €) ja jonka jälkeen liikevoitto on 3,1 milj. € (+ 14%). Tulos poisto- ja korkokulujen jälkeen ennen veroja oli 1,8 milj. €. Investointeihin kului 11,7 milj.

Konserni työllisti keskimäärin 98 henkilöä.