Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi -koncernens verksamhetsberättelse 2015

Bolagets verksamhetsomgivning och dess förändringar

I jämförelse med föregående år kan man konstatera att året uttryckt i graddagtal var 13 % varmare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen minskade 2,2 % under verksamhetsåret, värmeförbrukningen minskade 6,8 % i Borgå och 6,4 % i Lovisa.

Marknadspriset på el har varit ca 6,3 €/MWh, dvs. cirka 17,5 % lägre än i fjol. Marknadspriset på elen verkar ha stabiliserat sig på nämnda nivå i och med att den ekonomsiska tillväxten har stagnerat. Byggnadsbranschen lider ännu av stagnationen och det ger utslag i antal nya anslutningar.

 

Ägare och förvaltning

Borgå Energi Ab:s verksamhet består av fjärrvärme- och naturgasaffärsverksamhet, elproduktion, elförsäljning och koncerntjänster. Dotterbolaget Borgå Elnät Ab svarar för elnätsverksamheten.

Borgå stad äger Borgå Energi Ab till 100 %. Bolaget höll ordinarie bolagsstämma 26.5.2015.

Som revisor valdes CGR Jukka Lampila, i reserv CGR Mikko Riihenmäki och som andra revisor OFR-samfund PWC OFR-revision Ab med OFR, CGR Outi Koskinen som huvudansvarig revisor.

Styrelsen valde Johan Söderberg till ordförande och Matti Valasti till vice ordförande. Verkställande direktör Patrick Wackström fungerar som föredragare på styrelsens möten.

 

Utfall av uppställda mål och ekonomi

Nybyggnadsverksamheten är fortfarande svag på vårt område, vilket ger sig utryck i att de nya elanslutningarnas antal var 130 jämfört med 141 föregående år.

Efterfrågan på fjärrvärme är fortfarande stor både på nya och på gamla områden. Orsaken är att fjärrvärme är bekymmersfritt och prismässigt fördelaktigt jämfört med andra uppvärmningssätt. Fjärrvärmenätet byggs uteslutande av utomstående entreprenörer. I Borgå byggdes sammanlagt 1,3 km nytt fjärrvärmenät och det slöts 39 nya värmeavtal. I Lovisa byggdes sammanlagt 7 km nytt fjärrvärmenät, vilket omfattar en ny stamlinje till Valkom med anslutningslinjer. De nya värmeavtalen var 6 till antalet.

Produktionsanläggningarna har fungerat planenligt. Andelen vattenkraft är fortfarande ökande i produktionsportföljen genom SV Vattenkraft Ab, vilket ger Borgå Energi Ab cirka 10 % andel av det norska vattenkraftbolaget NK Energy Real AS, vars årsproduktion för närvarande är cirka 35 GWh. Under verksamhetsåret har det skett stora förändringar i kraftverksandelarna. På grund av EU:s klimatmål 2020 revs Pohjolan Voima Oy:s (PVO) kraftverk i Mussalö och PVO:s Lämpövoima Oy:s kraftverk i Kristinestad stängdes. Dessutom beslöt Teollisuuden Voima Oy:s styrelse att inte ansöka om bygglov för Olkiluoto 4 i det här skedet. Nämnda åtgärder ledde till nedskrivningar och nedkörningskostnader för Borgå Energi Ab.

Dotterbolaget Borgå Elnät Ab:s resultat motsvarade uppställda mål. Borgå Elnäts satsningar på distributionssäkerhet har motsvarat planerna. Under verksamhetsåret köpte Borgå Elnät Ab en tredjedel av aktierna i Porvoon Alueverkko Oy av Fingrid Abp och en tredjedel av Borgå Energi Ab för att stärka sin ställning som ett ledande elnätsbolag i regionen.

Marknadspriset för utsläppsrättigheter var under 2015 cirka 8 €/t CO2, varför inkomsterna för utsläppsrättigheter förverkligades på en litet högre nivå än den budgeterade 7 €/t CO2.

Bolaget följer noggrant med situationen på energimarknaden. Fjärrvärmetarifferna höjdes 5 % från 1.8.2015 på grund av situationen på bränslemarknaden och högre energiskatter.

Bolaget har ställt som mål att hålla en konkurrenskraftig prisnivå i fråga om elförsäljning och därför sänktes försäljningspriset för el 4 % från och med 1.1.2015.

Enligt stadens ägarpolitiska linje finns de övergripande målen i en skälig avkastning och miljövänlighet samt en tariffpolitik som tillfredsställer kunderna och stöder en gynnsam utveckling i regionen.

Alla våra tariffer är trots förhöjningarna lägre än hos andra energibolag i genomsnitt och Borgå Energi har bevarat sin ställning som en av landets förmånligaste el- och fjärrvärmeleverantörer.

Koncernens omsättning var efter den ökade ägarandelen i Porvoon Alueverkko Oy 58,5 milj. €, vilket innebär en 11 % ökning jämfört med föregående år. Försäljningsbidraget var 27,9 milj. € (8 % bättre än året innan), driftsbidraget 11,9 milj. € (+ 9 %). Avskrivning enligt plan uppgår till 8,8 milj. € (8,1 milj. €) varefter rörelsevinsten är 3,1 milj. € (+ 14 %). Resultatet efter avskrivning och räntor var 1,8 milj. € före skatter. Investeringarna uppgick till 11,7 milj. €.

Koncernen sysselsatte i medeltal 98 personer.