Skippa till innehållet

Mikroproduktion

Varför bli en mikroproducent av energi?

Mikroenergiproduktion avser småskalig elproduktion för eget bruk. Som mikroproducent sparar du genom att investera i en anläggning, som bäst svarar mot dina egna användningsbehov och genom att allokera produktionen i första hand till egen förbrukning. Om elproduktionen ändå överskrider det egna behovet, kan du sälja överskottet för att användas av andra genom att ansluta din mikroproduktionsanläggning till det allmänna elnätet.

OBS! Om du överväger att starta mikroproduktion, kontakta i så fall redan före anskaffningen av produktionsanläggning elnätsbolaget på din hemort. På det sättet försäkrar du dig om att den anläggning du tänker skaffa kan anslutas till elnätet säkert och problemfritt och utan att den förorsakar störningar i annan elanvändning eller för andra elanvändare. Det ingås alltid ett separat avtal om anslutning till elnätet.

Som mikroproducent kan du göra ett avtal om att sälja energi till ditt energibolag!

Pientuotannon yleistietolomake (på finska)

Nettning – vad är det?

Kundservice

Innan du köper ett mikrokraftverk

Att starta mikroproduktion är enkelt så länge du kommer ihåg att först kontrollera och bekräfta några viktiga saker.

 • Dimensionera alltid utrustningen, till exempel solpanelerna i första hand för ditt eget elanvändningsbehov. På det sätter optimerar du din investering och får största nyttan av investeringen.
 • Om du har för avsikt att ansluta din produktionsanläggning till det allmänna elnätet bör du redan innan anskaffningen kontrollera med elnätsbolaget att anläggningens teknologi och effekt lämpar sig för nätanslutning. I Borgå Elnät Ab:s nät är till exempel den genomsnittligt tillåtna elpaneleffekten för ett solkraftverk högst 7 kVA.
 • Separata avtal uppgörs för både elnätsanslutning och försäljning av överskottsel.
 • Vänligen notera att en mikroproduktionsanläggning inte får anslutas till nätet innan du på basen av det avtal du ingått fått godkännande och anslutningslov.

Så här lyckas det!

1. Kontakta den kommunala byggnadsinspektionen

Att bygga en produktionsanläggning kan kräva bygg- eller åtgärdstillstånd. Kraven varierar från kommun till kommun.

2. Kontakta ditt lokala elnätsbolag

När det gäller utrustning, som skall anslutas till det allmänna elnätet, bör man alltid försäkra sig om att den inte förorsakar störningar i annan elanvädning eller för andra elanvändare. Därför går det att utan dyra ändringsarbeten säkert och problemfritt bara ansluta mikrokraftverk med en genomsnittlig effekt på högst 7 kVA. Eventuella undantagstillstånd för kraftverk till exempel nära en transformator kan beviljas endast på separat anhållan. Därför bör man i fråga om alla produktionsanläggningar, som är tänkta att anslutas till det allmänna elnätet, kontakta elnätsinnehavaren innan anskaffningen görs.

En representant för elnätbolaget går tillsammans med dig igenom effektkraven på anläggningen och dessutom också de tekniska säkerhetskraven. Produktionsanläggningen får endast kopplas till nätet av en yrkeskunnig elektriker med erforderliga tillstånd.

Det görs alltid upp separata avtal om anslutning till elnätet liksom om försäljning av överskottsel. Borgå Elnät Ab skickar tillstånd för ibruktagande av produktionsanläggningen som ett sms-meddelande när avtalsfrågorna är i sin ordning och du har en köpare för överskottselen – före det får anläggningen inte tas i bruk.

3. Kontakta ett valfritt elbolag

Du måste också hitta en köpare för överskottselen. Det betyder att mikroproducenten utöver ett nätanslutningsavtal också måste ha ett avtal om försäljning av den överskottsel, som eventuellt uppstår i mikroproduktionen. Också vi på Borgå Energi köper mikroproducerad el.

Kundservice

4. Att tänka på vid val av anläggning

Välj tillsammans med en sakkunnig en sådan mikroproduktionsanläggning, som bäst motsvarar ditt eget elanvändningsbehov. Kom med en elektriker överens om installationen och se till att installationsföretaget sköter om de erforderliga meddelandena till det lokala elbolaget. Av säkerhetsskäl måste alla produktionsanläggningar, som skall anslutas till elnätet, anmälas till nätbolaget.

Tips!
Se instruktioner för ibruktagande av solpaneler här!

Försäljning av överskottsel från mikroproduktion åt Borgå Energi

Om du är både mikroelproducent och elförsäljningskund hos oss och inte alltid behöver all den el du producerar själv, kan du minska din elfaktura och sälja den i elnätet inmatade energin åt oss. För en mikroproducent sker köp och försäljning av el på Borgå Elnäts område från och med den 15.6.2022 enligt ett så kallat nettningsförfarande.

Du kan sälja din överskottsel till oss ifall:

 • du köper den el du behöver av Borgå Energi, oberoende av i vilket elnätsområde ditt förbrukningsställe finns,
 • din mikroproduktion är förnybar energi, såsom sol- eller vindkraft
 • du är en nettoförbrukare av el, det vill säga att du på årsnivå köper mera el av Borgå Energi än vad du säljer åt bolaget

Förbrukningsstället skall ha en fjärravläsbar mätare, som registrerar elenergin med en timmes noggrannhet, och dubbelriktat, det vill säga som skilt mäter den energi som tas från nätet och den som matas in i nätet. Den lokala distributionsnätsinnehavaren måste till Borgå Energi kunna leverera uppgifter om hur mycket energi som matats in i nätet med en timmes noggrannhet.

Förbrukningsställena finns på Borgå Elnäts nätområde:

Pientuotannon yleistietolomake (på finska)

 • Om du inte ännu har ett ikraftvarande elförsäljningsavtal med Borgå Energi, kontakta då vår kundtjänst eller gör ett elförsäljningsavtal med Borgå Energi på Min Energi -online-tjänsten.

Förbrukningsställena finns på andra elnätsområden (förbrukningsställena utanför Borgå Elnät Ab:s distributionsområde):

 • Ta reda på ditt förbrukningsplats-ID. Vid behov, kan du skaffa ett genom att kontakta elnätbolaget i ditt område. Du behöver förbrukningsplats-ID:t när du gör ett elförsäljningsavtal med Borgå Energi via vår kundtjänst eller i Min Energi -online-tjänsten.
 • Meddela elnätbolaget i ditt område att du vill sälja eventuell överskottsel som du producerat till Borgå Energi.
 • Anslutningen av din utrustning till elnätet tas hand om med elnätbolaget i ditt område.

Borgå Energi gottgör för mikroproduktion:

Det krediteringspris som Borgå Energi betalar för överskottsel är timspotpriset i Finland minskat med bolagets provision (-0,30 cent/kWh, oms 0 %).

OBS! Ett avtal om köp av överskottsel från mikroproduktion gäller endast mikroproducenter av sol- och vindkraftsel med en produktionseffekt på högst 100 kVA.

Notera också att anläggningar med en produktionseffekt på mer än 100 kVA är elskattepliktiga. Läs mer: vero.fi

Bra att veta om mikroproduktion

Med mikroproduktionsutrustning avses enfas- eller flerfasproduktionsutrustning med en nominell effekt på upp till 100 kW. För att mikroproduktion ska kunna anslutas till elanvändningsstället får produktionsutrustningens startström inte överstiga toppströmvärdet enligt anslutningsavtalets maximala kraft (i Borgå Elnät Ab:s nät maximalt 7 kVA)

Spänningsförändringen i någon del av lågspänningsnätet orsakad av produktionsutrustningen får inte överstiga 4 % av märkspänningen vid distributionstransformatorer, till vilka också andra kunder är anslutna. Kvaliteten på elen vid anslutningspunkten måste ligga inom gränserna för standard SFS-EN 50160.

Uppskattningen av den rekommenderade maximala kraften för produktionsutrustningen beror på kortslutningsströmmen vid anslutningspunkten. Om produktionsutrustningen befinner sig längre bort från anslutningspunkten minskas den rekommenderade maximala kraften.

Produktionsutrustningen måste anslutas till nätverket med kontakter i enlighet med den elektriska installationsstandarden SFS6000. När det gäller enfasproduktion måste det anges, till vilken fas produktionen är ansluten, så att nätbolag har möjlighet att påverka valet.

Skydd för produktionsutrustning

Produktionsutrustningen måste uppfylla vissa tekniska skyddskrav, t.ex. skyddsinställningar och frånkopplingstider för nätanslutningsenheten (växelriktaren).

Alternativ är mikroproduktionsstandarden SFS-EN 50549-1, finska regler (samma som Finsk Energiindustri rf:s rekommendation 2019, teknisk bilaga 1) eller det tyska kravdokumentet VDE-AR-N 4105 2018: 11 (säkerhetstekniska krav). Obs! VDE V 0126 1-1 är inte acceptabelt.

Separation av produktionsutrustning

Produktionsutrustningen, inklusive strömförsörjningsenheten, måste kunna kopplas bort från elnätet med en separat låsbar brytare med fri åtkomst. Huvudbrytaren kan också fungera som en frånkopplingsanordning om den har obegränsad åtkomst. Lämpliga varningsskyltar och instruktioner för att koppla bort utrustningen måste finnas i eltavlorna.

Ytterligare information (på finska)

Opas sähkön pientuottajalle (Motiva)

Ta kontakt!

Frågor om köp och försäljning av el samt avtalsärenden sköts via vår kundtjänst.

Kundservice

Tekniska frågor rörande mikroproduktion kan skickas med vidstående blankett.