Skippa till innehållet

Årsberättelse 2016

Borgå Energi-koncernen består av moderbolaget Borgå Energi Ab och dotterbolaget Borgå Elnät Ab. Bolagen har som målsättning att erbjuda förmånliga och miljövänliga energitjänster samt att ge ägaren, Borgå stad en skälig dividend.

Moderbolaget svarar för produktion av värme och el, försäljning och distribution av av värme och naturgas, elförsäljning och koncernadministration. Dotterbolaget ansvarar för bolagets elnät och distribuera el av god kvalitet åt kunderna på ett kostnadseffektivt och pålitligt sätt.

Koncernens vision att vara ett naturligt val för kunderna nås genom att värna om företagets starka namn, verka effektivt och pålitligt samt genom att stå kunderna nära. Entreprenadtjänsterna flyttades år 2016 till ett nytt bolag, då Borgå Elnät Ab:s nätbyggnads- och underhållstjänster tillsammans med 24 arbetstagare överfördes till Nylands Nätbyggnad Ab, som grundades genom affärsverksamhetsöverlåtelse.

År 2016 var i graddagar mätt 20 % kallare än året innan. Elkonsumtionen växte 7 % under verksamhetsåret. Värmekonsumtionen steg med 7 % (11 % i Borgå, 9 % i Lovisa). Marknadspriset på el höjdes i samband med den ekonomiska tillväxten med 2,75 €/MWh, alltså med 9,3 %.

Nybyggnadsverksamheten på vårt område var fortfarande svag, vilket gav sig utryck i de nya elanslutningarnas antal.

Koncernens resultat efter avskrivningar och räntekostnader var 4 miljoner euro (1,8 miljoner år 2015). Avskrivningar gjordes för 8,9 miljoner (8,7 miljoner). Omsättningen uppgick till 65,0 miljoner euro (55,0 miljoner).Koncernen investerade totalt 19,7 miljoner euro år 2016 (14,8 miljoner euro år 2015).

Ledningens hälsningar

”Det naturliga valet” har varit Borgå Energis dubbelslogan redan i många år.

Vi som lokalt energibolag är i allmänhet den rätt så självklara samarbetsinstansen, då exempelvis en ortsbo behöver el eller värme. I självklarheten gömmer sig faktorer, som man kanske inte alltid kommer att tänka på.

Läs här verkställande direktörens samt styrelseordförandens hälsningar

Utveckling

Ett naturligt val – tillsammans med våra kunder

Borgå Energi har investerat märkbart i produktion av förnybar energi. Vi producerar Finlands renaste energi. Fjärrvärmen i Borgå är förnybar till över 90 %, liksom också fjärrvärmen i Lovisa efter att den nya 10 MW biovärmecentralen togs i bruk. Samproduktionselen från kraftverket i Tolkis i Borgå är helt förnybar. Vi har uppnått klimatmålen för år 2050 redan nu, men tänker inte stanna upp i utvecklingen.

Läs mer

Personal och administration

Ansvarsfull, lokal arbetsgivare

Elhandel

Förnybart till 100%

All elenergi som Borgå Energi sålde år 2016 var förnybar och har till 100% försäkrats med utsläppsgarantier. Utsläppsgarantierna är ett bevis på hur elen är producerad. Den sålda elmixen bestod av vattenkraft till 77,5%, bioandelen var 20,5% och vind 2%.

Läs mer

Värme och produktion

Mera efterfrågan och bioenergi

År 2016 var kyligare än året innan. Mätt i graddagar var skillnaden 20 procent kallare jämfört med år 2015, vilket betyder en skillnad på 7 procent jämfört med normala år. I Borgå gick det år ungefär 11 procent och i Lovisa ungefär 9 procent mera fjärrvärme än året innan.

Största delen av den fjärrvärme som Borgå Energi levererar i Borgå produceras som samproduktion av värme och el i biokraftverket i Tolkis. Tolkisanläggningarna stod i fjol för 90 procent av fjärrvärmeproduktionen i Borgå. Då man producerar värme och el i samproduktion, går det åt cirka en tredjedel mindre bränsle än då värmen och elen produceras separat. Också utsläppen är mindre. Biokraftverket i Tolkis producerar EKOenergi, som certifierats av Finlands naturskyddsförbund. Som bränsle används biomassa gjord på trä.

Läs mer

Elnät och entreprenad

Den häftiga investeringstakten fortsätter

Borgå Elnät Ab:s kraftiga satsning på en förbättrad leveranssäkerhet har alltjämt satt sin prägel på nätaffärsverksamheten. Den nya elmarknadslagen, som trädde i kraft den 1.9.2013, och kundernas krav på allt säkrare elleveranser har sett till att den takt, med vilken luftledningar ersätts med jordkabel, ytterligare skärpts. Under verksamhetsåret installerades över 100 kilometer jordkabel på olika håll på bolagets eldistributionsområde.

Läs mer

Marknadsföring och kommunikation

Företagsansvar och genomskinlighet i kommunikationen

Energimarknadens ombytliga karaktär ökade också under år 2016 energibolagens behov att urskilja sig ur mängden och hitta nya affärskanaler. Den hårda konkurrensen gav sig uttryck i olika mindre smickrande företeelser också på marknadsförings- och kommunikationssidan. Det förekom missvisande telefonförsäljning, pristrixande och gröntvätt, det vill säga ytlig miljövänlighet, som inte handlar om annat än retorik. Borgå Energis position som ansvarsfull och genomskinlig samhällelig aktör förstärktes dock ytterligare. Bolaget började aktivt berätta om sina värden till en allt bredare publik.

Läs mer

Nyckeltal

Räkenskapsårets elförbrukning
+ 7%
Värmeförbrukning i Borgå
+ 11%
Värmeförbrukning i Lovisa
+ 9%
Konsernens resultat
4M
Omsättning
65M
Investeringar
19,7M

2016

Koncernbokslut

Koncernbokslutet innehåller moderbolaget Borgå Energi Ab samt dotterbolagen Borgå Elnät Ab och Porvoon Alueverkko Oy (2016). Detta bokslut är en förkortad version av det officiellä bokslutet.

Ladda koncernbokslutet (pdf)