Skippa till innehållet

Ekologisk föregångare

Borgå Energi har två kraftverk i Tolkis. Den äldre anläggningen blev färdig 1979 och den moderniserades 2002 till biokraftverk. Ett nytt biokraftverk som togs i bruk 2013 byggdes för att svara på den ökande efterfrågan.

Bägge anläggningarna tillämpar samproduktion, dvs. de producerar både el och värme. Kraftverket består av en mottagnings- och inmatningsstation för bränsle, fluidiserad bäddpanna, ångturbin och generator, elfilter och värmetillvaratagning från rökgaserna.

Miljövänlig produktionsprocess

Produktionsprocessen är mycket miljövänlig. Rökgaserna renas på småpartiklar med elfilter och leds via värmeåtervinnande reningsapparatur till en 75 meter hög skorsten.

Den fina aska som elfiltret samlar upp tas till vara och återanvänds som gödsel i skogen.

Bottenaskan används däremot t.ex. för vägbyggen och dessa massor har bland annat används i grunden för bränslelagerområdet.

Transport

Bränslet hämtas till kraftverksområdet med lastbil under vardagar, i medeltal 20 fordon per dag. Hamnen som ligger i närheten av kraftverken kan också vid behov utnyttjas för transporterna.

Bränslet består till största delen av skogsflis eller annan flis. Bilarna tömmer sin last i mottagningsstationen eller på lagerområdet.

Lagerområdet

På kraftverkets lagerområde lagras flis för cirka en månads behov.

Den lagrade flisen matas in till anläggningarnas mottagningsstationer med hjullastare.

Mottagningsstation/transportörer

Båda kraftverken har var sin mottagningsstation för bränsle.

Från mottagningsstationerna transporteras flisen med transportörer till bränslesilon.

Panna/förbränning

I pannan matas bränslet in på en fluidiserad bädd av sand, där bränslet brinner vid cirka 850ºC temperatur.

Bränslet i ett fordon med släp, cirka 100 kubikmeter flis, förbränns vid full effekt på en knapp timme.

Fjärrvärme / turbin och generator

Värmen från förbränningen förvandlar vattnet i pannan till ånga, som används för att driva den turbin och generator som producerar el samt för att värma upp det vatten som cirkulerar i fjärrvärmenätet.

Kontrollrum

Båda kraftverkens produktionsprocesser övervakas och styrs dygnet runt från ett modernt kontrollrum.

Tusentals mätanordningar i olika objekt förmedlar kontinuerligt information till automationssystemet.