Skippa till innehållet

För byggaren

Att börja bygga

När man startar ett byggprojekt är det skäl att ta kontakt med Borgå Elnät Ab för att tidtabell, effektbehov, anslutningslokalisering och -plats samt anslutningspris skall kunna klarläggas. Anslutningen börjar byggas när ett skriftligt avtal ingåtts. Byggarens checklista hjälper med planering!

Uppvärmningslösningar

Uppvärmningssättet borde bestämmas redan i det skede då huset planeras. På småhusområden, där det inte finns fjärrvärme, är eluppvärmning det vanligaste alternativet. Det är ekonomiskt och lättskött samtidigt som det kan kombineras med andra uppvärmningsformer.

Fjärrvärmen är en prismässigt stabil och förmånlig samt miljövänlig lösning. Om huset byggs på ett område, där Borgå Energi erbjuder fjärrvärme, lönar det sig för byggaren att höra sig för med vår fjärrvärmekundtjänst om möjligheterna att ansluta sig till fjärrvärmenätet och för att få veta vad det kostar.

Mera uppgifter om eluppvärmning (på finska) finns att hämta på adressen www.lamminkoti.fi och om fjärrvärme på våra fjärrvärmesidor.

När beslut om uppvärmningssätt fattats kan elritningar beställas av en elplanerare eller elentreprenör. Av ritningarna framgår effektbehovet, som man behöver veta då anslutningsavtalet görs upp.

Vår tekniska kundtjänst svarar på frågor om elplanering, entreprenadarbeten och olika uppvärmningssätt.

Byggström

Till överenskomna anslutningsplatsen kan anslutas en tillfällig arbetsströmcentral eller så kan man installera en slutgiltig central redan vid byggandets startskede. Borgå Elnät Ab erbjuder dessa tjänster och arbetet kan då utföras samtidigt som ellinjen byggs till tomten.

Principritning av tillfällig elcentral och kabeldike

Mätarcentralens placering

Mätarcentralen bör placeras på ett ställe till vilket Borgå Energis personal alltid har tillträde. Ifall energimätningen finns i ett tekniskt utrymme så bör passagen ordnas så att tillträde till övriga utrymmen är förhindrad.

Anslutningsledning och grävningsarbete

Med anslutningsledning avses en luft- eller jordkabel från den överenskomna leveransgränsen till kundens huvudcentral (mätarcentral). Anslutningsledningen och installationen av den ingår inte i anslutningsavgiften. Normalt går anslutningsledningen från ett fördelningsskåp eller en elstolpe nära gränsen till huvudcentralen. Kunden svarar för installation och underhåll av anslutningsledningen till tomtgränsen på stadsplanerat område och till anslutningspunkten på glesbygdsområde. Nedan finns länkar till olika anslutningssituationer.

Vi rekommenderar att kabeln innanför tomtgränserna läggs i ett skyddsrör, som täcks med fin sand. Jordkabeln bör ligga på minst 0,7 meters djup eller annars skyddas mekaniskt. Ett utmärkningsband skall läggas på 0,2-0,4 meters djup.

OBS! En tillfällig elanslutning för den tid bygget pågår skall skyddas på motsvarande sätt.

Kabeln bör skyddas innan spänningen kopplas på!

Kom också ihåg ordentlig jordning för undvikande av överspänning vid åska och i felsituationer.

Innan man börjar gräva bör man försäkra sig om att det inte finns underjordiska ledningar på det aktuella området. Placeringsrådgivning www.kaivulupa.fi står gratis till tjänst med uppgifter om var det finns jordkablar.

Principritning av elanslutningsalternativ i jordkabelnät
Principritning av elanslutningsalternativ i luftledningnät
Principritning av kabelinstallation i stolpe
Principritning av mekaniskt skydd vid kabelinstallation på berg och stränder
Principritning av kabeldike och tillfällig elcentral
Principritning av konsumentens jordelektrod

Besiktning och användningsvägledning

Innehavaren av elinstallationer och därtill anslutna elapparater ansvarar för att de används på ett tryggt och säkert sätt och inte under hela sin livslängd utgör någon fara.

Elentreprenören granskar alltid en installation eller en del därav innan den tas i bruk. Elsäkerhetslagen kräver inga andra granskningar så länge det är fråga om installationer i byggnader med två bostäder eller mindre.

I en bra elentreprenad ingår alltid rådgivning och vägledning ifråga om användning av elapparater samt överlåtelse av bruksanvisningar för olika elapparater.

Förvara omsorgsfullt de installations- och bruksanvisningar, elritningar samt besiktningsprotokoll du fått. Innehavaren eller utföraren av elinstallationer kan ge i uppdrag åt en oavhängig granskare att göra en certifieringsbesiktning.

När det gäller större installationer måste en sådan alltid göras. Elentreprenören bör i sådana fall beställa en certifieringsbesiktning.

Utöver detta skall elinstallationerna i vanliga affärs-, kontors- och industribyggnader, stora lantbruksproduktionsbyggnader samt ännu mer krävande objekt än dessa besiktas periodiskt. Det är elinstallationsinnehavarens sak att beställa en periodisk besiktning.

Elinstallationerna är i förordningar indelade i tre klasser, bl.a. på basen av tidsintervallerna mellan periodiska besiktningar. Tidsintervallen är vanligen 10 eller 15 år samt i speciellt krävande fall eller i fråga om nätinnehavarens eget nät 5 år. De installationer, som tidigare inte berördes av kravet på periodiska besiktningar, skulle vanligen genomgå en sådan besiktning första gången senast den 31.12.1999 om installationens ålder det krävde.

Ytterligare uppgifter om olika besiktningar finns att hämta på adressen www.tukes.fi

Avtal och anslutningar

På den här sidan kan du bekanta dig med bl.a. våra el- och värmeanslutningar.

Läs mer

Kundservice

Vår kundservice hjälper dig när du har frågor!

Till kundservice