Skippa till innehållet

Standardersättningar

Enligt elmarknadslagen har en elanvändare rätt till en s.k. standardersättning om man varit utan el i minst 12 timmar oavbrutet.

Storleken på den ersättning som betalas till en nättjänstkund beror på kundens årliga nätavgift och hur länge avbrottet har varat. Standardersättningen betalas automatiskt genom kreditering på elfakturan. Ersättningens maximibelopp är under kalenderåret högst 200 % av den årliga nätavgiften eller 1000 euro.

Ersättningen beror på avbrottets varaktighet. Avbrottstiden som ersättningsbeloppet baserar sig på börjar vid den tidpunkt då felet har kommit till Borgå Elnäts kännedom via elnätets eget driftsystem eller elanvändarens, kundens meddelande och upphör då felet har reparerats. Dessutom följs branchorganisationens rekommendation om att avbrottstiden beräknas från början om elen emellan varit på i två timmar.

Standardersättningarna på basen av elavbrottets längd

 • 12 – 24 timmars avbrott:
  ersättning 10 % av den årliga nätavgiften
 • 24 – 72 timmars avbrott:
  ersättning 25 % av den årliga nätavgiften
 • 72 – 120 timmars avbrott:
  ersättning 50 % av den årliga nätavgiften
 • 120 – 192 timmars avbrott:
  ersättning 100 % av den årliga nätavgiften
 • 192 – 288 timmars avbrott:
  ersättning 150 % av den årliga nätavgiften
 • över 288 timmars avbrott:
  ersättning 200 % av den årliga nätavgiften

Utbetalning av ersättningen

Standardersättningarna betalas på elräkningen senast inom 6 månader efter elavbrottet.

Maximibeloppet för den standardersättning som betalas för avbrott i eldistributionen är 1 000 euro, om avbrottet har börjat före 1.1.2016 och 1 500 euro, om avbrottet har börjat före 1.1.2018. Från och med 1.1.2018 är standardersättningens maximibelopp 2 000 euro.

Det sammanlagda beloppet av standardersättningar som betalas under ett kalenderår är dock högst 200 % av den årliga nätavgiften eller 2 000 euro. Vid kalkyl av maximibeloppet för elavbrott som sträcker sig över årsskiftet, fördelas standardersättningen enligt den tid avbrottet fördelas på kalenderåren.

Undantag

Om avbrottet i elleveransen beror på fel i stam- eller regionnätet är nätbolaget inte skyldigt att betala standardersättning till sina kunder. Nätbolaget kan befrias från betalningsskyldighet också i de fall då orsaken till avbrottet anses ligga utanför nätbolagets kontroll. Ett exempel på sådana fall kunde vara t.ex. myndighetsbestämmelser som gäller energireglering.

Elmarknadslagen fr.o.m. 1.9.2013
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588