Skippa till innehållet

Elnät och entreprenad

Den häftiga investeringstakten fortsätter

Borgå Elnät Ab:s kraftiga satsning på en förbättrad leveranssäkerhet har alltjämt satt sin prägel på nätaffärsverksamheten. Den nya elmarknadslagen, som trädde i kraft den 1.9.2013, och kundernas krav på allt säkrare elleveranser har sett till att den takt, med vilken luftledningar ersätts med jordkabel, ytterligare skärpts. Under verksamhetsåret installerades över 100 kilometer jordkabel på olika håll på bolagets eldistributionsområde.

Av det nuvarande elnätet är nästan 40 % jordkablat. Andelen kommer att höjas till 60 % fram till år 2028 både i lågspännings- och högspänningsnätet. Bolaget gjorde också en hel del förbyggande underhållsarbeten i synnerhet med att röja ledningsgator. Linjegator röjdes både från marken och från helikopter. Den genomsnittliga avbrottstiden år 2016 var 1,5h/kund.

Bolaget investerade under verksamhetsåret 7,7 miljoner euro, vilket motsvarar 45 procent av bolagets omsättning. Den största delen av investeringarna kom från investeringar i elnätet. Det investerades också i förnyandet av gatubelysningsnätet.

Bolaget bestämde sig också för att grunda ett gemensamt entreprenörsbolag tillsammans med Kervo Energi. Nylands Nätbyggdan Ab börjar sin verksamhet 1.4.2017. Målet är att effektivera de funktioner som är förknippade med nätbyggnad och underhåll.

Under verksamhetsåret fokuserade bolaget också på att utnyttja elmätarnas funktionaliteter på ett bättre sätt. Hanteringen av fel i lågspänningsnätet har varit ett viktigt utvecklingsprojekt. Genom att effektivera felhanteringen med hjälp av mätarna har reparationstiderna avsevärt förkortats. Kundrapporteringsverktyget är en annan fördel med mätarna. Kunderna kan följa med sin egen energiförbrukning med till och med en timmes noggrannhet. Tjänsten har blivit allt populärare.

Antalet nya elanslutningar hölls på samma låga nivå som under fjolåret. sammanlagt 124 nya anslutningar kopplades till nätet. Elförbrukningen ökade med cirka 7 procent från året innan. Ett sällsynt kallt januari var största orsaken till ökningen.

Det heltäckande väg- och gatubelysningsavtalet med Borgå stad utgör stommen i entreprenadverksamheten. Resten av omsättningen kommer från försäljning av mätcentraler och aanslutningsledningar samt från sambyggnad av tele- och elnät. Speciellt vägbelysningens utbyggnad på nya vägar har avancerat snabbt. Entreprenadverksamhetens omsättning ökade jämfört med föregående år och utgjorde cirka 12 procent av bolagets totala omsättning på 16,8 miljoner euro.

 

Magnus Nylander
Verkställande direktör
Borgå Elnät Ab