Skippa till innehållet

Ledningens hälsningar

Borgå Energi, det gröna energibolaget

”Det naturliga valet” har varit Borgå Energis dubbelslogan redan i många år. Vi som lokalt energibolag är i allmänhet den rätt så självklara samarbetsinstansen, då exempelvis en ortsbo behöver el eller värme. I självklarheten gömmer sig faktorer, som man kanske inte alltid kommer att tänka på.

I dagens läge är egen energiproduktion är inte automatik för varje energibolag. Det finns också de som bara säljer el som de köpt in på fria marknaden. Men att vara lokal hämtar med sig många fördelar ur energisynvinkel. Närproducerad energi är alltid skonsammare för omgivningen än den som produceras längre bort eller importeras, då man har fullständig koll över varje produktionssteg. De lokala kraftverken och de nätverk som behövs för att de ska fungera skapar arbetsplatser för befolkningen och bidrar till att samhället mår bra och utvecklas, inte minst i form av de årliga dividenderna, som oavkortade tillfaller stadens kassa. Det lokala energibolaget sponsorerar också i allmänhet lokal verksamhet i andra former. Utan sina lokalbolag skulle exempelvis många sport- och kulturaktiviteter aldrig se dagens ljus.

År 2016 förlöpte Borgå Energis verksamhet planenligt. Borgå stads ägarpolitiska övergripande mål, i en skälig totalavkastning, miljövänlig verksamhet samt en tariffpolitik, som tillfredsställer kunderna och stöder en gynnsam utveckling i regionen, uppnåddes. Omsättningen växte till 64,9 M€ och likaså driftsbidraget till 14,0 M€.

Borgå Energis elförsäljning säljer 100 % CO2-fritt el, ursprungsgaranterad nordisk vattenkraft och EKOenergi. Vår fjärrvärmeproduktion använde till 91% förnybara bränslen, flis och biogas 7% samt brännolja 2%.

Den 12 december 2016 grundade Borgå Energi Ab och Kervo Energi Ab entreprenörsbolaget Nylands Nätbyggnad Ab för att effektivera nätbyggnadsverksamheten och tillika ge verksamheten en chans att växa och utveckla sig enligt trenden i branschen. Entreprenörsbolaget startade sin verksamhet den 1.4.2017 genom en affärsverksamhetsöverlåtelse, där 24 personer från Borgå Elnät Ab övergår till Nylands Nätbyggnad Ab, som så kallade gamla arbetstagare.

Dotterbolaget Borgå Elnät Ab:s resultat motsvarade uppställda mål. Borgå Elnäts satsningar på distributionssäkerhet har motsvarat planerna och 38% av elnätet är i form av jordkablar. Målet för år 2028 är 60%. Borgå Elnäts investeringar i ett stormsäkert elnät gav en leveranssäkerhet på 99,98 %.

 

Under verksamhetsåret 2016 satsade Borgå Energi också på att förnya marknadsförings- och kommunikationsstrategin. Vi förnyade våra webbsidor och den visuella identiteten förövrigt samt gick med i sociala media. Vidare deltog vi i en massa miljö- och ekorelaterade evenemang både lokalt och nationellt.

Borgå Energi fortsätter med sin verksamhet mot en helt koldioxidfri framtid. Vi har ju redan nu uppnått de mål som Europeiska Unionen eftersträvar år 2050.

Patrick Wackström
verkställande direktör

Lugnt i stormens öga

Utåt kan det se ut så, att alla energibolag gör samma sak – alltså energi. Energiproduktion är inte något som medborgare aktivt går och tänker på. Och varför borde man. Allt är väl så länge det kommer el ur vägguttaget. Eller är det?

Jag hävdar att det på inga andra håll i samhället för tillfället pågår så aktivt och konkret framtidsjobb som bakom kulisserna på ett energibolag. På ett energibolag fattas varje dag sådana beslut, som inverkar direkt – och ofta också med rätt så snabb tidtabell – på varje finländares liv.

År 2016 anammade Borgå Energi helt nya samarbetsformer och tog betydande steg mot en koldioxidfri omgivning. Bolaget byggde landets största markmonterade solkraftverk tillsammans med sju andra Sydfinländska energibolag och påbörjade samtidigt byggandet av ett solkraftverk till på avloppsreningsverket i Borgå. I skrivande stund renas stadsbornas avloppsvatten redan med förnybar energi. På hösten färdigställdes också den nya biovärmecentralen i Lovisa, som producerar landets grönaste fjärrvärme. Dylika för den stora allmänheten rätt så osynliga förändringar bevisar sitt värde i form av samhällets förminskade ekologiska fotavtryck omedelbart då de tas i bruk.

Det relativt stabila vädret utan hårda stormar eller köldknäppar besparade elanvändarna större elavbrott och inverkade positivt på bolagets resultat – som också på dividenden, som bolaget betalar åt sin ägare, Borgå stad. Driftssäkerheten förbättrades ytterligare då luftkablar byttes ut till jordkablar på stormutsatta områden, där de värsta skadorna i allmänhet skett. År 2016 bestämde man också tillsammans med Kervo Energi om grundandet av ett nytt gemensamt etreprenörsbolag, Nylands Nätbyggnad. I fortsättningen är det alltså samma karlar i ny kostym som svarar för de praktiska arbetena ute på fältet.

Någon stiltje var det däremot inte på elmarknaden, där aktörerna tvingades vänja sig vid ett föränderligt ekosystem. Det dök exempelvis upp allt fler elförsäljare som inte producerar någon energi själva. Elförsäljningen skiljdes allt tydligare åt från elproduktionen, och samtidigt fick de förnybara energiproduktionsformerna ett allt starkare fotfäste. Det resulterade i en förändring i de hemvana försäljningssätten och i en del beklagliga biverkningar. I Östnyland genererade den hårdnande konkurrensen vilseledande elförsäljning, då tävlande energibolag försökte utvidga sin andel med missvisande argument. Det inverkade dock inte på Borgå Energis position som ett av landets förmånligaste energibolag. Bolagets resonliga prisnivå på el, fjärrvärme och elöverföring är resultatet av en proaktiv och välledd verksamhet.

Vi kan alltså blicka framåt med ro, trots tumultet bakom kulisserna. Borgå Energi är för tillfället ett av landets grönaste energibolag, om inte det grönaste, om det bara fanns instrument att mäta denna egenskap med. Konstaterandet har sin grund i det arbete som utförts och som kommuniceras i att bolaget uppfyllt EU-kraven för klimat energi för år 2050 redan nu, flera årtionden i förväg. All el som bolaget säljer är förnybar till hundra procent, utsläppsfri och garanterad med ursprungsgarantier. Det lokala har ett värde, som verkligen kan mätas i pengar.

Ett stort tack till hela bolagets personal för utmärkta prestationer och ett lyckat samarbetsår!

Johan Söderberg
styrelseordförande