Skippa till innehållet

Lång historia – banbrytande lösningar

Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab, som är ett av Finlands äldsta energibolag, passerade 120-årsmilstolpen år 2020. Den långa historian rymmer många långtgående och också banbrytande avgöranden, vilka har lett till att bolaget redan för många år sedan blev en av de grönaste aktörerna i branschen i sin storleksklass.

Historien om Borgå Energi började då fabrikör R.W.Ekblom grundade Borgå Elektriska Aktiebolag år 1900. Till en början producerade och distribuerade bolaget el närmast för belysningsändamål inomhus i Borgå. Bolaget övergick i Borgå stads ägo år 1911 och ändrades samtidigt till ett kommunalt elektricitetsverk.

De första stegen för att utvidga verksamheten med produktion och distribution av fjärrvärme togs åren 1971-73. År 1981 kom man överens om leverans av fjärrvärme till Borgå från Sydfinska Kraft, SFK:s värmekraftverk i Tolkis. När fjärrvärmen kom med i elverkets verksamhet ändrades namnet till Borgå stads energiverk.

Sommaren 1991 bolagiserades energiverket till energibolaget Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab. År 1995 grundade bolaget tre dotterbolag: Borgånejdens El Ab, Borgånejdens Värme Ab och Borgå Elnät Ab. Samtidigt köptes SFK:s elnät och vattenkraftverk, följande år SFK:s kraftverk i Tolkis och fjärrvärmeverksamhet i Borgå landskommun. Dotterbolagen Borgånejdens El Ab och Borgånejdens Värme Ab fusionerades med moderbolaget år 2001 och elnätaffärsverksamheten bolagiserades till Borgå Elnät Ab år 2005. Borgå Energi hade fått sin nuvarande form.

Ett av de grönaste energibolagen i sin storleksklass

Att bevara livsmiljön för kommande generationer är en av värdemålsättningarna i Borgå Energis verksamhet. Därför har vi under våra verksamhetsår investerat kraftigt inte bara i moderna biovärmekraftverk utan också i sol-, vind- och vattenkraft. All den el vi säljer är i dag utsläppsfri och all den fjärrvärme vi producerar nästan 100-procentigt förnybar. Vi uppfyller redan nu de krav EU ställt för energiproduktionen år 2050 – decennier i förtid.

Elkabelarbete på Mannerheimgatan 1965, Borgå museum, Eino Nurmi

Historiska milstolpar

1900

Fabrikör R.W.Ekblom grundar Borgå Elektriska Aktiebolag. Bolaget producerade el i sin elkraftstation vid Ågatan med ångdrivna dynamor genom att elda med vedklabbar. El distribuerades närmast för inomhusbelysningsändamål i Borgå.

1911

Bolaget övergår i Borgå stads ägo och ändras till ett kommunalt elektricitetsverk.

1913

En ny elkraftstation blev färdig vid nuvarande Mannerheimgatan. Den behövdes eftersom verksamheten expanderat kraftigt. I samma byggnad sköts också administrationen.

1920

Elverket börjar köpa el för distribution av Sydfinska Kraft, SFK.

1954

Åke Hällsten anställs som elverkets direktör.

1971-73

Fjärrvärmeverksamheten inleds: de första flyttbara fjärrvärmecentralerna placeras i Vårberga.

1980

Roy Granroth efterträder pensionerade Hällsten som verkställande direktör.

1981

Avtal med SFK om leverans av fjärrvärme till Borgå från värmekraftverket i Tolkis.

1991

Energiverket bolagiseras till energibolaget Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab. Ett naturgaseldat värmekraftverk blir färdigt i Harabacka.

1995

Dotterbolagen Borgånejdens El Ab, Borgånejdens Värme Ab och Borgå Elnät Ab grundas. Samtidigt skaffar moderbolaget till sig en del av ESV:s distributionsnät.

1996

Moderbolaget köper SFK:s kraftverk i Tolkis.

1998

De första vindkraftsandelarna förvärvas.

1999

Produktion och distribution av fjärrvärme inleds i Lovisa.

2000

Bolaget fyller 120 år.

2001

Borgånejdens El Ab och Borgånejdens Värme Ab fusioneras med moderbolaget. Fjärrvärmeverksamhet utvidgas till Askola.

2002

Kraftverket i Tolkis uppdateras att använda träbiomassa som bränsle. Det förnybara bränslets andel i fjärrvärmeproduktionen stiger till 70 procent.

2005

Elnätaffärsverksamheten bolagiserar till Borgå Elnät Ab. Magnus Nylander utnämns till bolagets verkställande direktör. De första produktionsandelarna i norska småvattenkraftverk skaffas.

2006

Patrick Wackström väljs till Borgå Energis verkställande direktör när Roy Granroth går i pension.

2013

Ett nytt biovärmekraftverk blir färdigt intill det gamla kraftverket i Tolkis.

2016

Finlands största markinstallerade solkraftverk tas i bruk i Mäkelänkangas i Fredrikshamn. Borgå Energi och sju andra sydfinländska energibolag lät bygga anläggningen.

2017

En vindkraftspark, som byggts intill solkraftverket i Mäkelänkangas, tas i bruk. Borgå Energi börjar som första energibolag i Finland hyra ut vindkraftsandelar åt sina kunder.

2018

Bolagets administration flyttar från Mannerheimgatan till Tolkis.

2020

Bolaget fyller 120 år. Fjärrvärmeverksamheterna i Lovisa säljs. Det omfattande utvecklingsprogrammet 2020+ för fjärrvärmen går in i realiseringsfasen. Med åtgärderna i programmet når man en hundraprocentig användning av förnybara bränslen.

2021

Måns Holmberg väljs till Borgå Energis verkställande direktör efter Patrick Wackström, som går i pension.