Skippa till innehållet

Byte av egen huvudsäkring

Vid ett elavbrott lönar det sig alltid att först kontrollera om det bara är den egna bostaden som är utan el eller om avbrottet gäller hela närområdet. Ifall avbrottet gäller bara den egna bostaden kontrollerar man de egna huvudsäkringarna. Om de är hela, kontakta vårt felanmälningsnummer 020 690 144.

Huvudsäkringen är alltid anslutningsspecifik, så eldistributionen till andra anslutningar på området påverkas inte av att huvudsäkringen går. Då belastningen är stor, till exempel vid sträng kyla, kan belastningen bli så stor, att huvudsäkringen går, varvid åtminstone en del av anslutningen blir utan ström. Vid sträng kyla lönar det sig att undvika samtidig användning av apparater med stort effektbehov, så som elektrisk ugn eller bastu.

Om huvudsäkringarna finns i huvudcentralen som finns inne i fastigheten, kan man själv byta säkring genom iakttagande av elsäkerhetsanvisningarna. Kom ihåg att bryta strömmen från huvudbrytaren genom att vrida den till 0 innan säkringen byts. Beakta att säkringsbottnet är strömförande även om säkringen är borttagen och huvudbrytaren är avslagen. Elsäkerhetsguiden finns på Säkerhets- och kemikalieverkets hemsida – Kodin sähköturvallisuus (på finska).

Byte av säkring och brytande av sigillen ska alltid anmälas till elbolaget: mail@porvoonenergia.fi.

Huvudsäkringen får under inga omständigheter ersättas med en säkring av större nominell ström än den egentliga, eftersom skyddet då inte fungerar och en för stor säkring kan leda till eldsvåda. Säkringen är dimensionerad så att den i fall av fel eller överbelastning går tillräckligt snabbt. Om man ersätter huvudsäkringen med en alltför stor säkring, kan ledarna överhettas och börja brinna.

Du får också anvisningar för byte av huvudsäkring från vår dejoursnummer 020 690 144.

Huvudsäkringar som finns på stolpe, i fördelningsskåp på gatan eller i skåp som är låst med Borgå Elnät Ab:s lås får endast bytas av nätbolagets montör. Beställ byte av säkring genom att ringa vår dejour. Då tas ingen ersättning för byte av säkring.

Man ska dock erlägga avgift, om en montör kommer och byter säkringar som finns på kundens sida. Ersättningen är 60 euro på arbetstid och 120 euro utanför arbetstid.

Huvudsäkringen går upprepade gånger

Om huvudsäkringen går upprepade gånger, har du en för liten huvudsäkring för din anslutning eller så belastas säkringarna ojämnt. Om den nya säkringen går genast efter bytet, är det ett tecken på att det är fel på ledarna eller någon elektrisk apparat. Vi rekommenderas att en elentreprenör kontaktas för att korrigera felet och reda ut anslutningens totala belastning och ett eventuellt behov av att förstora huvudsäkringarna.

För förstorande av huvudsäkring debiterar vi en anslutningsavgift, vars belopp är skillnaden mellan anslutningsavgiften för nuvarande säkringsstorlek och den nya säkringsstorleken, om man inte behöver byta kabel. För större ändringsarbeten får du ett separat kostnadsförslag.