Skippa till innehållet

Nettning

Nettning

Borgå Energi använder sedan den 15.6.2022 i enlighet med statsrådets förordning så kallad nettning i faktureringen av mikroproduktionskunder. Samtliga mikroproducenter av el, vars produktion uppgår till högst 100 kVA, omfattas senast den 1.1.2023 av den nya faktureringsmodellen.

Statsrådets förordning om nettning (på finska)

Vad avses med nettning?

I enlighet med nettningsprincipen i den nya förordningen kan det under en timme ske endast köp eller försäljning i stället för som tidigare både köp och försäljning. Det görs således endast en nettoavräkning på all producerad respektive köpt el, på basen av vilken kunden antingen faktureras eller krediteras. Denna så kallade nettning minskar den registrerade mängden köpt el och de därav föranledda kostnaderna alltid då det under en timmes tid också skett produktion.

Vad får jag ut av nettningen?

För en mikroproducent är energiproduktion för egen användning i genomsnitt förmånligare än försäljning av ett energiproduktionsöverskott. I och med nettningen används en allt större andel av den självproducerade energin i den egna fastigheten, varvid den som köp från elnätet registrerade elmängden minskar och kunden sparar elinköpskostnader. Inbesparingarna sker i form av mindre elöverföringskostnader samt lägre energianvändningsavgifter och elskatt. På grundavgifterna inverkar nettningen inte.

Exempel 1

Om du under en timmes tid köper 4 kVh energi och producerar 2 kVh är ditt nettoköp, för vilket elbolaget fakturerar, 2 kWh. Den energimängd på 2 kWh, som du producerat, minskar således den som köpt energi registerade mängden, varvid du sparar i kostnaderna för energiförbrukning och elöverföring samt i elskatt.

Exempel 2

Om du under en timmes tid köper 2 kWh energi och producerar 5 kWh är slutresultatet av nettningen 3 kWh överskottsel, som du säljer åt ditt energibolag. Eftersom din produktion enligt nettningsprincipen är större än din förbrukning, faktureras du inte för den el du köpt under timmen i fråga.

Förändringar förknippade med rapporteringen

I och med nettningen ändras de uppgifter, som visas i online-tjänsten. Så här ser du nettovärdena:

Den tidigare rapporteringsvyn

Den producerade (blå) mängden energi och den köpta (grön) har specificerats och faktureras respektive krediteras till fullo under hela uppföljningsperioden.

Den nya rapporteringsvyn

Produktionen (blå) och förbrukningen (grön) nettoavräknas och skillnaden antingen krediteras eller faktureras.

 

Behöver jag göra något?

Införandet av nettningen samt rapporterings- och faktureringsuppdateringarna sköts automatiskt. Kontakta oss om förändringen väcker frågor, så går vi tillsammans igenom saken!