Skippa till innehållet

Den renaste energin i världen

Förnybar energi från solen

Solenergi, särskilt direkt strålningsenergi, används för närvarande i både el- och värmeproduktion. Solenergi är förnybar och nästan utsläppsfri. Dess produktion genererar endast utsläpp och avfall vid tillverkning och återvinning av produktionsutrustning.

Solenergi produceras vanligtvis av solceller placerade på solpaneler som omvandlar solstrålning till energi. Solcellssystemet kan anslutas till elnätet men panelerna kan också användas separat från det, till exempel på landsbygden. I detta fall säkerställs kontinuiteten i elförsörjningen genom att använda batterier.

Tack vare både utveckling och förmånligare pris på produktionsutrustning har solenergi blivit ett livskraftigt alternativ som energikälla också för hushåll.

Varför solenergi

 • Solen är en förnybar energikälla och dess användning minskar behovet av icke förnybara energikällor.
 • Solenergi finns överallt och mängden energi som kan samlas in på årlig nivå i Finland är bra.
 • Solenergiproduktionen är utsläppsfri, bullerfri, utrustningen har lång livslängd och behovet av underhåll är lågt.
 • Egen energiproduktion minskar behovet av att köpa el och ger därmed besparingar i energikostnaderna.
 • Det är möjligt att sälja överskottsenergi till elföretaget, vilket ytterligare förbättrar investeringens lönsamhet.
 • Solenergi är framtidens energi och den kontinuerliga utvecklingen av sektorn kommer att säkerställa att effektiviteten fortsätter att öka genom innovation.

Driftsättning av solpaneler

 • Kolla med elnätsbolaget på ditt nätområde (till exempel Borgå Elnät Ab) före anskaffningen av utrustning att den går att ansluta till elnätet utan problem. Det lönar sig alltid att i första hand välja en utrustning anpassad till det egna användningsbehovet.
 • Skaffa utrustning och beställ installation. Endast yrkeskunnig och behörig elektriker fär koppla produktionsutrustning.
 • Spara det driftsättningskontrollprotokoll som elektrikern skrivit.
 • Om din produktionsutrustning ansluts till det allmänna elnätet (till exempel Borgå Elnät Ab:s nät), be då att elektrikern fyller i ett allmänt upplysningsformulär för småskalig produktion och skickar det till oss.Fyll i Pientuotannon yleistietolomake
 • Slut ett avtal om försäljning av eventuell överskottsel med den elförsäljare du valt. Avtalet bör vara i kraft även om du inte skulle sälja överskottsel.
 • När kontrollerna och avtalen är i ordning skickar Borgå Elnät Ab driftsättningslovet som ett sms-meddelande.
 • Du kan ta solpanelutrustningen i bruk!

Lägg märke till att den tillåtna paneleffekten på ett till Borgå Elnät Ab anslutet solkraftverk får vara högst 7 kVA!

Intresserad av solenergiproduktion?

Kontakta ditt lokala energiföretag innan du startar projektet! Om du slutligen väljer solenergiproduktion för ditt hem eller fritidshus kan du sälja eventuell överskottsenergi till oss, ditt betjänande energibolag.

Läs mer om mikroproduktion

Nettning – vad är det?

Läs mer om solenergi på Motivas webbplats (på finska)

Kundservice