Skippa till innehållet

Mikroproduktion

Varför bli en mikroproducent av energi?

Mikroenergiproduktion avser småskalig elproduktion för produktionsanläggningens eget bruk. Mikroproduktion kan sänka kostnaderna som tillfaller av användningen av el. Egen produktion minskar behovet av att köpa el, och om du tecknar avtal med ditt energibolag för att ansluta din mikroproduktionsutrustning till det allmänna elnätet och för att sälja el till ditt energibolag, kan ditt överskott säljas för användning av andra.

Som mikroproducent kan du göra ett avtal om att sälja energi till ditt energibolag!Pientuotannon yleistietolomake (på finska)

Innan du köper utrustning

Att starta mikroproduktion är enkelt så länge du först kommer ihåg att kontrollera och bekräfta några viktiga saker.

Kontakta den kommunala byggnadsinspektionen

Att bygga en produktionsanläggning kan kräva bygg- eller åtgärdstillstånd. Kraven varierar från kommun till kommun.

Kontakta ditt lokala elnätsbolag

Alla produktionsanläggningar som ska anslutas till elnätet måste meddelas till distributionsnätsinnehavaren innan anskaffning av anläggning. Ett separat avtal görs för anslutningsändamål. Det är tillrådligt att kontakta nätbolaget innan du fattar ett beslut om att skaffa produktionsutrustningen: du får värdefull information och stöd för ditt beslutsfattande.

Representanten för nätbolaget kommer att gå igenom med dig de tekniska säkerhetskraven för produktionsutrustningen. Det bör noteras att utrustningen endast får anslutas av en kvalificerad elektriker och att utrustningen inte får orsaka störningar för annan elanvändning eller -användare.

Kontakta ett valfritt elbolag

Det förutsätts att du har ett avtal för köp av överskottsel med ett elförsäljningsbolag,  det måste finnas en köpare för den el du producerar. Borgå Energi köper också mikroproducerad el.

Välj hårdvara

Välj den utrustning som krävs för elproduktion tillsammans med en expert på området. Överens med en elektriker om installationen av utrustningen och se till att installationsföretaget hanterar nödvändiga meddelanden till det lokala elbolaget.

Av säkerhetsskäl måste alla produktionsanläggningar som ska anslutas till elnätet anmälas till nätbolaget.

Försäljning av överskottsel till Borgå Energi

Ifall du är vår elförsäljningskund kan du sälja oss den energi som du själv producerar och inte använder.

Du kan sälja din överskottsel till oss ifall:

  1. Din mikroproduktion är förnybar energi, såsom sol– eller vindkraft.
  2. Du har ett ikraftvarande nättjänstavtal för produktion och (beroende på produktionens storlek och anslutningspunkt) ett anslutningsavtal för produktion med den lokala distributionsnätsinnehavaren.Pientuotannon yleistietolomake (på finska)
  3. Du har ett ikraftvarande elförsäljningsavtal med Borgå Energi. Med detta avtal kan du köpa el av oss när din egen mikroproduktion inte räcker till för att täcka din förbrukning.
  4. Du har ett ikraftvarande avtal med Borgå Energi om att sälja överskottselen av din mikroproduktion till oss.
  5. Du är en nettoförbrukare av el, d.v.s. på årsnivå är den andel el du köper av Borgå Energi större än den du säljer till oss.
  6. Förbrukningsplatsens huvudsäkring är max 3 x 63 A.

Övrigt bör förbrukningsplatsen ha en fjärravläsbar mätare som registrerar elenergin med en timmes noggrannhet och dubbelriktat d.v.s. den mäter skilt den energi som tas från nätet och den som matas in i nätet. Den lokala distributionsnätsinnehavaren måste kunna leverera till Borgå Energi uppgifter på, hur mycket energi som matats in i nätet med en timmes noggrannhet.

Borgå Energi gottgör för mikroproduktion:

Finlands prisområdes timspot-pris minskad med provisionen (-0,30 c/kWh, moms 0%)

Obs! De produktionsanläggningar som är över 100 kVA måste betala elskatt. Läs mera: tulli.fi.

Bra att veta om mikroproduktion

Med mikroproduktionsutrustning avses enfas- eller flerfasproduktionsutrustning med en nominell effekt på upp till 100 kW. För att mikroproduktion ska kunna anslutas till elanvändningsplatsen får produktionsutrustningens startström inte överstiga toppströmvärdet enligt anslutningsavtalets maximala kraft.

Spänningsförändringen i någon del av lågspänningsnätet orsakad av produktionsutrustningen får inte överstiga 4 % av märkspänningen vid distributionstransformatorer som andra kunder också är anslutna till. Kvaliteten på elen vid anslutningspunkten måste ligga inom gränserna för standard SFS-EN 50160.

Om storleken på din produktionsanläggning överstiger 100 kW rekommenderar vi att du ser till att produktionen kan anslutas till elnätet innan du köper utrustningen. Det här har med möjliga nätförstärkande åtgärder att göra som måste beaktas vid planering av elproduktion. Uppskattningen av den rekommenderade maximala kraften för produktionsutrustningen beror på kortslutningsströmmen vid anslutningspunkten. Om produktionsutrustningen befinner sig längre bort från anslutningspunkten minskas den rekommenderade maximala kraften.

Produktionsutrustningen måste anslutas till nätverket med kontakter i enlighet med den elektriska installationsstandarden SFS6000. När det gäller enstegsproduktion måste det anges till vilken fas produktionen är ansluten, så att nätbolag har möjlighet att påverka valet.

Vanligtvis mäts produktion och konsumtion separat. För anläggningar upp till 3 x 63 A kan produktion och förbrukning mätas med samma mätare vid förbrukningsplatsens anslutning. För anläggningar över 3 x 63 A måste förbrukningen mätas separat.

Skydd för produktionsutrustning

Produktionsutrustningen måste uppfylla vissa tekniska skyddskrav, t.ex. skyddsinställningar och frånkopplingstider för nätanslutningsenheten (växelriktaren).

Alternativ är mikroproduktionsstandarden SFS-EN 50549-1, finska regler (samma som Finsk Energiindustri rf:s rekommendation 2019, teknisk bilaga 1) eller det tyska kravdokumentet VDE-AR-N 4105 2018: 11 (säkerhetstekniska krav). Obs! VDE V 0126 1-1 är inte acceptabelt.

Separation av produktionsutrustning

Produktionsutrustningen, inklusive strömförsörjningsenheten, måste kunna kopplas bort från elnätet med en separat låsbar brytare med fri åtkomst. Huvudbrytaren kan också fungera som en frånkopplingsanordning om den har obegränsad åtkomst. Lämpliga varningsskyltar och instruktioner för att koppla bort utrustningen måste finnas i eltavlorna.

Ytterligare information (på finska)

Opas sähkön pientuottajalle (Motiva)

Ta kontakt!

Vi svarar på frågor angående mikroproduktion:

Mikael Hämäläinen

Driftschef
050 433 9030

Berndt Hjelt

Anslutningar
040 672 1460

Markus Weckström

Försäljningschef – företagskunder
0400 713 353