Skippa till innehållet

Miljö

Högkvalitativ, förnybar, miljövänlig energi

Inom Borgå Energi-bolagen tillämpas ett verksamhetssystem, som fyller kraven i såväl kvalitetskontrollsystemstandarden ISO 9001:2008 som miljösystemstandarden ISO 14001:2004.

Vi producerar och säljer EKOenergi certifierad av Finlands Naturskyddsförbund, vilket innebär att förbundet auditerar Borgå Energis biokraftverk samt sol- och vindkraftverken årligen. All el vi säljer är utsläppsfri och all fjärrvärme vi producerar är nästan 100 % förnybar.

Läs mer om grön energi

Produktion av förnybar el

Vi har satsat stort på förnybara energiproduktionsformer. Våra nya bioanläggningar i Tolkis och i Lovisa producerar värme och el av lokalt skogsflis enligt den slutna cirkulationsprincipen, där askan returneras till skogen i gödselform. Vi har också investerat i Finlands största jordmonterade solpark i Mäkelänkangas i Fredriskhamn, där vi också har vindkraft. Vi hyr ut andelar i såväl sol- som vindkraft till våra kunder. Vi producerar också vattenkraft.

Energieffektivitet

Energieffektivitet är nyckeln till att minska miljöpåverkan. Fastän vår energieffektivitet redan nu ligger på en bra nivå, har vi i form av olika avtal förbundit oss till att förbättra det vidare. Vi anslöt oss som en av de första till energieffektivitetsavtalens nya period. Med hjälp av avtalen strävar man till att effektivera energibruket på olika branscher på frivilligbasis, utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel. Finland är ett av de få EU-land där frivilligheten fungerar och bringar bra resultat.

Förutom att förbättra vår egen energieffektivitet, vill vi hjälpa konsumenter med deras elanvändningsfrågor. Till exempel är olika energibesparande tips samt verktyg för att övervaka förbrukningen till hjälp när våra kunder vill följa och minska sin egen elförbrukning.

Energirådgivning Min Energi – elektroniska tjänster

Miljöarbete

Vi genomför samhällsansvar också genom regionala miljöinvesteringar.

Vi samarbetar med olika lokala, nationella och internationella miljöaktörer.

  • Föreningen vatten- och luftvård för östra Nyland och Borgå å r.f. är en ideell förening som verkar östra Nyland och Borgå ås avrinningsområde. Bland medlemmarna finns, förutom Borgå Energi, kommuner, lantbruksorganisationer och naturföreningar.
  • Vi är medlem i Climate Leadership Council. Som medlemmar godkänns endast företag som aktivt arbetar för en utsläppsfri framtid.