Skippa till innehållet

I städer, på landsbygden och i skärgården

Borgå Energi verkar på ett område med såväl städer, större och mindre tätorter som landsbygd och skärgård. Verksamhetsområdet är inte bara omfattande utan också varierande och splittrat, vilket ställer stora krav på upprätthållandet av högklassig verksamhet i alla situationer. Verksamheten består av produktion, försäljning och distribution av energi.

Verksamhetsfältet är vidsträckt och energibranschmässigt också utmanande. Det område vi lokalt verkar på är cirka 800 kvadratkilometer stort och har 65 00 invånare, som får ström via elnätet på detta område. Vi är ett lokalt energibolag, som betjänar borgåbor och invånarna i grannkommunerna. Vi strävar efter att med effektiv verksamhet och en måttfull prispolitik ge våra kunder tillgång till el till ett konkurrenskraftigt pris. Tack vare en mångsidig elanskaffning och en systematisk riskhantering kan vi erbjuda ett konkurrenskraftigt elpris också utanför vårt område.

I sin elanskaffning är Borgå Energi till en del självförsörjande men också beroende av elmarknaden, där agerandet förutsätter långsiktig planering. det gäller att skaffa andelar i de rätta företagen. Borgå Energi har andelar i produktionsanläggningar på olika håll i Finland. Bolaget verkar alltså inte bara lokalt och regionalt utan också på nationell nivå.

Vi har konsekvent strävat efter att öka den andel el, som vi själv producerar eller som vi anskaffar från kraftverk, i vilka äger andelar. detta för att kunna garantera ett fördelaktigt och stabilt pris.

Dessutom säljer vi prismässigt konkurrenskraftig fjärrvärme också i Lovisa samt el utanför vårt eget överföringsnät.

Borgå Elnät Ab svarar på sitt eget verksamhetsområde för utvecklandet av elnätet. Bolagets nät omfattar cirka 3500 km. Borgå Elnäts uppgift är, inom ramen för myndighetskrav och kundbelåtenheten, att upprätthålla och utveckla elnätet enligt ikraftvarande standarder och förordningar. Vi överför elenergin till ditt hem, mäter din elförbrukning, står för elnätets kontroll och ansvarar för elnätets underhåll.

Borgå Elnät erbjuder också ett helhetskoncept för väg- och gatubelysningen åt Borgå stad och Borgnäs kommun. Verksamheten omfattar utomhusbelysningens planering, byggnation, underhåll och energileverans.