Skippa till innehållet

Företaget som ett smörgåsbord

Finska Kraft Ab:s verkställande direktör Antti Vilkuna förliknar det företag han leder vid ett smörgåsbord, där ägarbolagen kan hämta sådana projekt, i vilka ett deltagande bäst passar deras strategi, kassa och resurser.

Finska Kraft ägs av 17 lokala och regionala energibolag. Borgå Energi har den klart största ägarandelen, 20 procent. Bolaget, som verkar i enlighet med Mankala-principen, har som huvuduppgift att skaffa el åt sina ägarbolag och därmed att främja deras självförsörjning.

Tack vare sitt delägarskap i Finska Kraft är Borgå Energi självförsörjande i sin elanskaffning till ungefär 50 procent år 2023. Resten köper Borgå Energi från marknaden.

År 2023 är Borgå Energi självförsörjande i sin elanskaffning till cirka 50 procent.

Sin anskaffningsuppgift sköter Finska Kraft via sitt dotterbolag SV Vattenkraft Ab, sitt delägda bolag Puhuri Oy och dess dotterbolag samt via sitt delägda företag Kanteleen Voima Oy och dess dotterbolag NordFuel Oy. Dessutom har Finska Kraft via Industrins Kraft Ab andelar i kärnkraftverken Olkiluoto 1, 2 och 3 samt i Haapavesi värmekraftverk.

“Ägarnätverket gör det möjligt att delta i projekt, som inget av nätverkets omkring 30 bolag ensamt skulle kunna göra, konstaterar Antti Vilkuna, som också är verkställande direktör i Puhuri och SV Vattenkraft. Enligt arbetsfördelningen bolagen emellan har SV Vattenkraft hand om vattenkraftsproduktionen och Puhuri om vind- och solkraftsproduktionen. Kanteleen Voimas dotterbolag NordFuel planerar att bygga ett bioraffinaderi i Haapavesi i anslutning till den förra torvkraftverksanläggningen.

På ”smörgårdsbordet” finns nu sju vattenkraftverk i Norge. Fem av dem äger SV Vattenkraft helt och i två av dem är bolaget majoritetsägare. Antalet vindkraftsparker är sex och två håller på att byggas. Tills vidare finns bara ett solkraftverk, en anläggning med 2 700 solpaneler i anslutning till vindkraftparken i Mäkelänkangas i Fredrikshamn.

Vad beträffar en eventuell anskaffning av mera norsk vattenkraft konstaterar Vilkuna att sådan nog kanske skulle finnas att köpa, men… “Alla förstår att det med dessa marknadspriser åtminstone inte skulle vara billigt.”

Borgå Energi får beröm av Vilkuna för att bolaget under sin vid årsskiftet pensionerade verkställande direktör Patrick Wackströms ledning i tiden gick åstad och skaffade vattenkraft från Norge. Beröm får också köpet av Olkiluoto-aktier under bolagets ledning.

“Finska Kraft må vara viktigt för Borgå Energi, men Borgå Energi är nog viktigare för Finska Kraft. Vi behöver bra, stabila ägare. I Borgå finns ett energibolag, som stadigt följer sin önskade, utstakade kurs”, säger Antti Vilkuna.

Allt som allt förfogar Finska Kraft i dag över en produktionskapacitet på 50 megawatt (MW) vattenkraft, 165 MW vindkraft, 1 MW solkraft, 55 MW kärnkraft och 1 MW värmekraft. Antti Vilkuna, som år 2017 valdes till bolagets verkställande direktör, säger sig själv vara mer intresserad av mängden producerad energi. Han berättar att produktionen år 2016 uppgick till 160 gigawattimmar (GWh), var uppe i 800 GWh 2022 och stiger till 1,2 terawattimmar (TWh) 2023. Som jämförelse kan nämnas att till exempel hushållens årliga elförbrukning i Helsingfors är ca 1 TWh.

“Ingen dålig utveckling, trollkarlen är själv något överraskad, som man brukar säga”, kommenterar Vilkuna.

I takt med tillväxten har också antalet anställda ökat.

“När jag började på Finska Kraft var vi två, nu är vi sex efter att organisationen förstärkts under de senaste fem åren. I Puhuri jobbade tre utöver mig år 2019 och nu är personalstyrkan 20. Nog visar det här året vad egen produktion betyder, den stabiliserar elpriset, förbättrar förutsägbarheten och stärker aktiebolagens balans.”

Investeringar de närmaste åren sker huvudsakligen i vindkraft.

Finska Krafts investeringar de närmaste åren sker huvudsakligen i vindkraftsbolaget Puhuris projekt. Ännu på 2022 torde man kunna ta två nya vindkraftsparker i drift, en i Haapavesi och en i Kannus, med sammanlagt 15 vindkraftverk och en total årsproduktion på mer än 250 GWh el, vilket motsvarar den mängd el, som ungefär 1 400 eluppvärmda enfamiljshus (18 000 kilowattimmar, kWh/hus) förbrukar under ett år.

 

Text: Rolf Gabrielsson
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2022.