Skippa till innehållet

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

DEN REGISTERANSVARIGE

Namn

Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
FO-nummer 0855859-4

Tolkis hamnväg 3,
06750 TOLKIS

Postadress: PB 95, 06101 BORGÅ

Telefon: 019 661 411

KONTAKTPERSON I REGISTERFRÅGOR

Jukka Rouhiainen
Tel. 019 661 411

REGISTRETS NAMN

Borgå Energi Ab:s kundregister

REGISTRETS SYFTE

Syftet med behandlingen av registrets personuppgifter är att tillhandahålla den registeransvarigas tjänster samt att säkra deras kvalitet, upprätthålla och utveckla dem. Personuppgifter i registret kan behandlas för att analysera, tillhandahålla och utveckla den registeransvarigas kundförhållanden och tjänster, för att identifiera kunder och registrerade, för övervakning och indrivning av avgifter, för autentisering av serviceinnehåll, för statistikföring samt för kundkommunikation. Uppgifterna kan behandlas för marknadsföring och genomförande av opinionsundersökningar.

Personuppgifterna kan behandlas för att uppfylla kraven i tillämpbara lagar och myndighetsbestämmelser och -anvisningar.

REGISTRETS DATAINNEHÅLL

I anslutning till registret kan man behandla följande personuppgifter med anknytning till den registeransvarigas kunder eller andra registrerade:

 • grunduppgifter om den registrerade (så som namn, födelsetid, personnummer, kundnummer, användarsignum eller annan personspecifik identifikation)
 • uppgifter om kontaktpersonen i företag (så som uppgifter om arbetsgivare och den registrerades professionella ställning)
 • kontaktuppgifter (så som adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress)
 • uppgifter i anslutning till betalningar och fakturering (så som uppgifter om fakturering, betalningar och indrivning)
 • uppgifter i anslutning till kundförhållande och avtal (så som uppgifter om avtal samt uppgifter om pågående och avslutad service, kundkommunikation och kundkontakter)
 • telefonsamtal mellan kunderna och Borgå Energi Ab som sparas
 • uppgifter i anslutning till tjänster och produkter (så som uppgifter om beställning, giltighet, förändring och avslutande samt uppgifter om energiförbrukning och -produktion)
 • uppgifter om bruksplats
 • marknadsföringstillstånd och -förbud
 • eventuella andra uppgifter som har samlats med den registrerades särskilda samtycke

Vissa av de uppgifter som beskrivs ovan (så som grunduppgifter om den registrerade och uppgifter om fakturering) är en förutsättning för att leverera de tjänster som den registeransvariga tillhandahåller. Lagstadgade krav förutsätter också att den registeransvariga samlar in vissa uppgifter om den registrerade (så som uppgifter om energiförbrukning och -produktion). Nekande till att överlåta dessa uppgifter försvårar eller förhindrar den registeransvariga från att tillhandahålla sina tjänster. Den registrerade har dock på det sätt som beskrivs nedan rätt att förbjuda insamling och behandling av vissa uppgifter (så som marknadsföringstillstånd).

UPPGIFTERNAS URSPRUNG

Uppgifterna om den registrerade erhålls i allmänhet

 • av den registrerade själv då den registrerade kommer som kund hos den registeransvariga eller då den registrerade använder den registeransvarigas tjänster
 • på basen av informationsutbyte som grundar sig på lag eller myndighetsbestämmelse som tillämpas på elbolag verksamt på elmarknaden

Personuppgifter kan insamlas och uppdateras också av myndigheter och andra tredje parter i enlighet med tillämpbar lag för syften som beskrivs i denna registerbeskrivning. Uppgifter uppdateras också enligt regler för informationsbyte på elmarknaden som publiceras av Energiindustrin.

ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Från Borgå Energi Ab:s kundregister överlåts enligt huvudregeln inte uppgifter utanför koncernen Borgå Energi. Uppgifter kan överlåtas till myndigheter i enlighet med gällande lag. Uppgifter kan överlåtas i enlighet med registrets syfte till Borgå Energi Ab:s samarbetsparter, dotterbolag, serviceproducenter eller underleverantörer. Personuppgifter överförs utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast i enlighet med personuppgiftslagen.

PRINCIPERNA FÖR SKYDD AV UPPGIFTERNA

Kundregistrets uppgifter samlas i databaser som är skyddade av brandmur, lösenord och andra tekniska skydd. Endast personer som är anställda av Borgå Energi Ab eller aktörer som är befullmäktigade av bolaget har tillgång till uppgifterna, då de behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter.

Borgå Energi förutsätter att dess personal och dess befullmäktigade aktörer förbinder sig vid sekretess gällande personuppgifterna och för användning av uppgifter i elektronisk form krävs användarnamn och lösenord.

Uppgifter som inte är i elektronisk form bevaras i låsta utrymmen i Borgå Energi Ab:s användning.

RÄTT TILL INSYN, FÖRBUDSRÄTT OCH RÄTT TILL RÄTTELSE

Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt till insyn i de uppgifter som berör den registrerade och rätt att kräva att felaktiga uppgifter i registret korrigeras. Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Begäran om insyn, rättelse och anmälan om nyttjande av förbudsrätten ska sändas undertecknad i skriftlig form till den person som ansvarar för registerärenden som nämns i punkt 1. Begäran om insyn kan också framställas personligen hos den registeransvariga. Den registeransvariga får bära upp en skälig ersättning för direkta kostnader för lämnande av uppgifterna, om den registrerade utnyttjar sin rätt att kontrollera uppgifterna oftare än en gång per år.