Skippa till innehållet

Inte vilken fjärrvärme som helst

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet i Finland, populärt speciellt i städer och i förorter. Det går att producera fjärrvärme på många olika sätt, och i Östnyland har man gått in för det allra mest naturvänliga. Den fjärrvärme som cirkulerar i rörnätet i Borgå och Lovisa är de facto landets grönaste.

Byggnadsarbetena på Majberget, det nya bostadsområdet några kilometer ifrån Borgå centrum, är i full gång. Ett tjugotal egnahemshus har redan nått takhöjd och meningen är att den natursköna platsen som blickar över Stensbölefjärden ska bli hem för totalt 1400 personer. Något litet område är det alltså inte fråga om. Alla hem förses med fjärrvärme.

– Fjärrvärme är ett enkelt och konkurrenskraftigt uppvärmningssätt som går snabbt att installera, säger fjärrvärmemontören Juha Saarela, som har åkt ut för att kolla hur uppkopplingen till ett nybygge på Uljasvägen gått. Själva rören är ännu synliga där de grävts ner i den sluttande tomtmarken, men om några dagar eller så är finjusteringarna slutförda och gropen kan täckas in.

Egnahemshus kan värmas upp på många olika sätt beroende på ort och läge. Det lämpligaste uppvärmningssättet ute på landet är inte nödvändigtvis det samma som i tätorter, där uppvärmningsmetoden dessutom ofta kan vara fastslagen redan i byggplanen. Så är det också för Majbergets del, där man har fokuserat på maximal energieffektivitet hela vägen från planläggningsstadiet, och där fjärrvärme därför är ett naturligt val.

Majberget är det första bostadsområdet i landet där trafiken är planerad att generera minsta möjliga mängd koldioxidutsläpp då folk rör sig från en plats till en annan. Tillsammans med olika andra energisnåla lösningar, som den miljövänliga fjärrvärmen, som produceras nästan till hundra procent endast med förnybara energikällor lokalt i Borgå, plus exempelvis passiv solenergi, får Majbergets nya invånare en sällsynt grön start på sitt boende.

Fjärrvärmemontören Juha Saarela kollar att rören ligger rätt till vid husbygget vid Uljasvägen. – Varm vinter har sina fördelar, utan tjäle är det är lätt att gräva, konstaterar han.

Det nya bostadsområdet Majberget i Borgå blir synnerligen grönt. Allt från trafik till byggnadssätt har planerats så, att boendet genererar möjligast lite koldioxidutsläpp.

Vid behov kan en fjärrvärmeinstallation ske på bara några dagar. Ett välplanerat standardjobb sker dock hand i hand med byggprocessen.

- Biokraftverket förser Borgånejden med landets grönaste fjärrvärme. Samtidigt produceras miljömärkt el. Samproduktionen av dessa två gör att kraftverket är så miljövänligt det kan bli enligt dagens parametrar, konstaterar Ari Raunio, chef för värme och produktion.

Nollutsläpp med värme och el i samproduktion

– Fjärrvärmen i Borgå skiljer sig ur mängden med sin utsläppsfrihet, berättar Ari Raunio, som är chef för värme och produktion vid Borgå Energi. Han ansvarar bland annat för Tolkis biokraftverk, som byggdes för några år sedan för att förse Borgåtrakten med miljövänlig fjärrvärme och internationellt certifierad ekologisk el. På Tolkiskraftverket produceras båda sida vid sida med flis från nejdens skogar.

Efter installering kan fjärrvärmebyggaren njuta av förhållandevis bekymmerfria år.

Fjärrvärme kan produceras på många sätt – genom att bränna olika bränslen, med värmepumpar och till och med med sol. Fjärrvärmen i Borgå och i Lovisa tillverkas till nästan hundra procent med bioenergi, alltså genom att bränna lokalt skogsflis. En liten del av Borgåvärmen produceras med naturgas och utsläppsfri biogas, som kommer från Gasums distributionsnät. I jämförelse med andra städer i samma storleksklass eller större har Borgå alltså landets grönaste fjärrvärme.

– Våra kolleger i Europa förundrar sig över vårt bränsleval, eftersom skog för dem betyder planterad park med ädelträd. För en som kommer från ett trädfattigt land kan det vara svårt att begripa skogsarealen vi har i Finland. Och visst är det mängder det handlar om. Med tanke på fjärrvärme- och elproduktionen är det en värdefull källa, konstaterar Raunio.

För att tillverka biobränsle, som sedan blir till värme och el, tar man till vara endast de rester som inte lämpar sig för något annat bruk och som i vanliga fall skulle lämnas kvar i skogen för att förmultna. Förbränningen av flis förorsakar inte mer utsläpp än den naturliga förmultningsprocessen. Här kan man med facit på hand tala om nollutsläpp.

Fjärrvärmen är således ett grönare alternativ i Borgå än exempelvis jordvärmen, som å andra sidan är ett bra alternativ då man har för avsikt att bygga ett bestående hem på ett område som ligger utanför fjärrvärmenätet på landsbygden.

– Att alltid producera över 90 procent av vår fjärrvärme med bioenergi är i linje med de i EU överenskomna klimatmålen för år 2050 som vi nått redan nu, flera årtionden i förväg. Det är vi faktiskt rätt så stolta över, säger Raunio.

Efter installering kan fjärrvärmebyggaren njuta av förhållandevis bekymmerfria år. Fjärrvärmesystemet kräver nämligen väldigt sällan något underhåll.

– Som vilken annan teknik som helst kan naturligtvis också komponenter, såsom pumpar och ventiler, i ett fjärrvärmesystem få fel. Men fel i systemen eller i fjärrvärmeleveransen är sällsynta. Det har vi som håller jour dygnet runt märkt. Det brukar vara ganska lugnt på alarmfronten, ler Saarela.

Olika uppvärmningssätt

 Fjärrvärme

 • Kräver att byggnaden har tillgång till fjärrvärmenätet (145 km fjärrvärmenät i Borgå)
 • Ofta naturlig uppvärmningsmetod i tätorter
 • Bekymmersfri, så gott som underhållsfri
 • Låga investeringskostnader, förmånlig också för husbolag

 Direkt el

 • Byggbestämmelserna möjliggör inte nybyggen med enbart direkt el
 • Måste backas upp med exempelvis solpaneler eller andra kompenserande värmekällor
 • Lämpar sig för byggnader med litet energibehov som lågenergihus, passivhus

 Olja

 • 1970-talsfavoriten som sjunkit i driftskostnader i takt med oljepriset
 • Ej en miljömässigt hållbar lösning
 • För oljevärmare som funderar på övergång till annat system lönar det sig att möjligen kompensera med solpaneler eller övergå till gasuppvärmning, eftersom tekniken är den samma. Också fjärrvärme är ett bra alternativ.

 Gas

 • Den bränsleform som brinner allra renast av de fossila
 • Borgå Energi har ett fyrtiotal gasuppvärmda hushåll som kunder, gasnätet inte än så utsträckt
 • Lätt att byta från gasuppvärmning till biogasuppvärmning

 Jordvärme

 • Högre investeringskostnader än i fjärrvärme, men energin förmånlig
 • Ofta bra lösning då man bygger ”för livet”