Skippa till innehållet

Solen börjar skina, har du tänkt skaffa ett mikrokraftverk?

I takt med att mikroproduktionsanläggningarna utvecklas och blir billigare väcker mikroproduktion av el intresse bland allt flera, som bor i egnahemshus eller har ett fritidsviste. Som mikroproducent dämpar man klimatförändringen, ökar elsjälvförsörjningen och sparar elkostnader. Före anskaffning av en produktionsanläggning är det ändå skäl att göra noggranna planer, ta reda på skyldigheterna som mikroproducent samt att kontakta den lokala elnätoperatören.

Med mikroproduktion avses elproduktion med en till lågspänningsnätet kopplad elproduktionsanläggning på förbrukningsstället för i huvudsak eget behov. Anläggningen kan också vara kopplad till eldistributionsnätet. Det vanligaste är att el mikroproduceras med sol eller vind, men också mikrovatten- och gaskraftverk blir allmännare.

Mikroproduktion med användning av förnybara energikällor dämpar klimatförändringen. Därför strävar också det internationella energirådet IEA, Europeiska unionen och den finska staten efter att främja en ökad mikroproduktion. Europaparlamentet har bland annat antagit en resolution, enligt vilken mikroproduktion bör vara en central del av den framtida elproduktionen. Produktionstillväxten kan påskyndas med hjälp av till exempel skattelagar och andra förordningar, vilka gör mikroproduktion av el och försäljning av mikroproducerad el lönsammare.

Mikroproduktion lönar sig bäst då man använder all producerad el själv.

Lönsammast är mikroproduktionen då all el produceras för eget bruk. Det ligger därför också i kundens intresse att mikrokraftverket dimensioneras rätt. En alltför stor anläggning kan föra med sig skattskyldighet eller rent av förhindra en koppling till nätet. Funderar man på att skaffa ett mikrokraftverk lönar det sig att från första början vara i kontakt med det lokala elnätbolaget – där får man värdefulla råd och instruktioner, som är till hjälp vid förverkligandet av projektet.

Vad skall man göra innan man skaffar ett mikrokraftverk?

Läs instruktioner här: Mikroproduktion