Skippa till innehållet

Stort ansvar

Med titeln elhandelschef sköter Benny Broman Borgå Energis elanskaffning och riskhantering, ansvarar med andra ord för att bolaget kan leverera el åt kunderna till det i elavtalet utlovade priset.

Energi har egen elproduktion och elandelsproduktion, som tillsammans täcker hälften av elleveransbehovet. Resten upphandlar bolaget på partielmarknaden. För Benny Broman innebär det här att fortlöpande hålla ögonen noggrant på försäljnings- och produktionspriser samt mängder, och att aktivt följa med marknadsprisutvecklingen.

“Elhandel är förknippad med stora risker. Det beror på elprisets stora fluktuationer, som i sin tur beror på förhållandet mellan efterfrågan och utbud. Det harvi minsann fått känna av de senaste tiderna”, konstaterar Broman.

På längre sikt beror prisfluktuationerna på hydrobalansen i Norden, priserna på bränsle och utsläppsrättigheter samt den förbrukningspåverkande ekonomiska situationen. På kort sikt (spot-pris) är det fråga om det tillfälligaförhållandet mellan utbud och efterfrågan.

Enligt Broman förorsakar den växande mängden vind- och solkraft stora priskast på marknadsbörsen från en dag till en annan.

“På basen av de köp- och säljbud, som lämnats till elbörsen Nord Pool, räknas timpris ut för följande dygn, vilka meddelas klockan 13 finsk tid. De är de pris som Borgå Energis börselkunder betalar plus bolagets försäljningsmarginal.”

Broman påminner om att det också förekommer stora prisskillnader mellan olika områden. Till åtskillnad från de övriga nordiska länderna har Finland bara ett prisområde, Sverige har fyra, Norge fem och Danmark två.

“Om det fanns tillräckligt med överföringskapacitet, det vill säga kablar, skulle priset vara det samma på alla områden, som hör till Nord Pool-marknaden. Men då det här inte är fallet tvingas man kanske på något delområde i något land emellanåt producera el på ett dyrt sätt. Å andra sidan kan det här så kallade områdespriset sjunka till rent av en negativ nivå om produktionen på ifrågavarande område råkar vara större än efterfrågan. Stora risker driver upp priserna så som senaste vinter visade”, påminner Broman.

“När vi gjorde upp budgeten för år 2023 var såväl derivatpriserna (marknadspriserna) som prisestimaten, vilka analysbolagen tillhandahåller, rekordhöga. Derivatpriserna utgörs av köp- och säljerbjudanden och ger det så kallade marknadspriset. När derivatpriset stiger högt stiger också kundpriserna. Elsäljaren kan inte ta risken och sälja utan prissäkring.”

När det gäller Borgå Energis kunder med fastprissatta elavtal skyddar sig bolaget mot marknadspriskast, det vill säga garderar sig mot att priserna kan stiga till ochmed kraftigt under avtalsperioden. Det här gör Broman som en del av sin krishanteringsuppgift genom att i bolagets namn skaffa futurer eller derivatavtal. Med dem försäkrar sig bolaget om att vid en viss tid i framtiden få marknadsel till i avtalsögonblicket överenskommet pris.

“Även om man lyckas med prisskyddandet kvarstår risker för säljaren, såsom produktions-, volym-, balans- och profilrisker. Senaste vinter lyckades vi väl iproduktionen och med prisskyddandet, och det blev heller inte någon lång kall väderperiod. Borgå Energi klarade sig med måttligare kundprishöjningar än de flesta av sina konkurrenter. Ett stort tack för det tillkommer också alla fantastiska samarbetspartners”, avslutar Broman.

Vad då, Nord Pool?

Nord Pool, eller rättare sagt Nord Pool Spot AS, är en elbörs i aktiebolagsform, som i år firar 30-årsjubileum.

Sammanlagt 360 företag i 20 länder, bland dem de nordiska och de baltiska länderna, idkar handel på Nord Pool, Europas största elbörs, vars huvudkontor finns i Norge i Oslo. Nord Pool ägs av Euronext (66 %) och TSO Holding (34 %). Euronext är ett i Holland registrerat börsbolag. Till TSO Holdings ägare hör bland annat Sveriges stamnätsbolag Svenska kraftnät, Norges stamnätsbolag Stanett och Danmarks stamnätsbolag Energinet.

Ända till slutet på fjolåret fanns också det finländska stamnätsbolaget Fingrid Abp bland ägarna. Den sista oktober sålde bolagetsina aktier i TSO Holding till det i börsen i Vilnius i Litauen registrerade litauiska stamnätsbolaget Litgrid.

“Elbörsverksamheten i Europa är konkurrensutsatt affärsverksamt. Som ett naturligt monopol är det inte förenligt med Fingrids strategi att äga sådan affärsverksamhet. Den här transaktionen avslutar den år 2019 inledda processen att helt lösgöra sig från ägandet i elbörsen”, konstaterade Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen om bolagets beslut att avstå från sin ägoandel i Nord Pool.

År 2022 salufördes sammanlagt 1 077,35 TWh el på Nord Pool-börsen, det vill säga 12 procent mer än året innan. Medelpriset i de nordiska länderna var 135,86 euro/MWh.

Nord Pools handelsdatacenter

_ _ _

Text: Rolf Gabrielsson
Bilder: Shutterstock, Ella Kaasinen, NordPool / Ilja Hendel
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2023.