Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi -koncernens verksamhet 1.1 – 31.12.2018

Bolagets verksamhetsomgivning och dess förändringar

I jämförelse med föregående år kan man konstatera att året uttryckt i graddagtal var 2 % varmare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen steg med 1,5%, värmeförbrukningen minskade med 1 % såväl i Borgå som i Lovisa.

Under verksamhetsåret har den långa trenden på elens marknadspris varit stigande p.g.a. stenkolets och utsläppsrättigheternas prisutveckling, trenden ser ut att fortsätta stigande om den ekonomiska tillväxten fortsätter. Marknadspriset på elektriciteten steg med 13,6 €/MWh eller med 41 % till 46,8 €/MWh. Byggnadsbranschen led ännu av stagnationen och det gav utslag i antal nyanslutningar.

Dotterbolaget Borgå Elnät Ab köpte resterande aktiestocken i regionelnätsbolaget Porvoon Alueverkko Oy av Neste Abp den 7.2.2018. Porvoon Alueverkko Oy fusionerades med Borgå Elnät per den 30.6.2018.

Borgå Energi Ab sålde sin naturgasverksamhet i oktober till Auris Kaasunjakelu Oy och Suomen Kaasuenergia Oy. De nya ägarna övertog ansvaret för denna verksamhet från och med 1.11.2018.

Under verksamhetsåret fortsatte Borgå Energi Ab förberedelserna för flytten till Tolkis hamnväg som försiggick under november månad. Vid Mannerheimgatan 24 byggdes en ny elnätsstation under verksamhetsåret, på den plats där förra lagerbyggnaden stod, för att ersätta den nuvarande Ställverksbyggnaden. Elnätsstationen togs i bruk under vintern 2018–2019. Försäljning av Kontorsfastigheten påbörjades under 2018. Rivningen av Ställverksbyggnaden sker under början av 2019. Det gamla arrendeavtalet med Borgå stad för tomten på Mannerheimgatan 24 upphörde 31.12.2018 men ersätts med ett nytt avtal för den tomt som behövs för den gamla kontorsfastigheten.

 

Ägare och förvaltning

Borgå Energi Ab:s verksamhet består av fjärrvärmeverksamhet, elproduktion, elförsäljning och koncerntjänster. Dotterbolaget Borgå Elnät Ab svarar för elnätsverksamheten.

Borgå stad äger Borgå Energi Ab till 100 %. Den ordinära bolagsstämman hölls den 29.5.2018. Till styrelsen invaldes:

Johan Söderberg
Matti Valasti
Jussi Impiö
Silja Metsola
Kristel Pynnönen
Raija Vaniala
Jorma Wiitakorpi

Till revisorer valdes: CGR Jukka Lampila och som hans suppleant CGR Mikko Riihenmäki och som andra revisor OFR-samfund PWC OFR-revision Ab med OFR, CGR Outi Koskinen som huvudansvarig revisor.

Styrelsen valde Johan Söderberg till ordförande och Matti Valasti till vice ordförande. Verkställande direktör Patrick Wackström fungerar som föredragande på styrelsens möten.

 

Utfall av uppställda mål och ekonomi

Nybyggnadsverksamheten är fortfarande svag på vårt område, vilket ger sig utryck i att de nya elanslutningarnas antal var 134 jämfört med 128 föregående år.

Efterfrågan på fjärrvärme är växande både på nya och på gamla områden. Orsaken är att fjärrvärme är den miljömedvetnes val, bekymmersfri och prismässigt fördelaktig jämfört med andra uppvärmningssätt. Fjärrvärmenätet byggs uteslutande av utomstående entreprenörer. I Borgå byggdes sammanlagt 3,1 km nytt fjärrvärmenät samt förnyades / sanerades 0,85 km och det slöts 49 nya värmeavtal. I Lovisa byggdes sammanlagt 0,2 km nytt fjärrvärmenät, de nya värmeavtalen var 5 till antalet.

Produktionsanläggningarna har fungerat planenligt, förutom Tolkis Ångkraftverk som hade ett 6 veckors driftstopp under slutåret. Detta förorsakade en större naturgasanvändning än planerat.

Dotterbolaget Borgå Elnät Ab:s resultat motsvarade uppställda mål. Borgå Elnäts satsningar på distributionssäkerhet har motsvarat planerna. Kraven på distributionssäkerheten och stambolagets tariffhöjningar krävde en höjning av elnätstarifferna med 5 % per 1.9.2018.

Marknadspriset för utsläppsrättigheter var under 2018: 15,7 €/t CO2, var-för inkomsterna för utsläppsrättigheter förverkligades på en högre nivå än det budgeterade 7,5 €/t CO2.

Koncernens preliminära bokslut visar en omsättning på 70,6 milj.€ (67,1 milj.€ 2017) vilket innebär en ökning på 5,2 % jämfört med föregående år. Försäljningsbidraget var 29,3 milj.€ (30,7), driftsbidraget 15,4 milj.€ (15,1). De planenliga avskrivningarna uppgår till 9,7 milj.€ (9,2 milj.€) varefter rörelsevinsten är 5,7 milj.€ (5,8 milj.€). Resultatet efter avskrivning och räntor var 4,4 milj.€ (4,9 milj.€) före skatter. Investeringarna uppgick till 17,5 milj.€ (13,2 milj.€). Investeringarna har finansierats med inkomstfinansiering och lån. Lånesumman uppgick vid årets slut till sammanlagt 58,6 milj.€ (52,9 milj.€) och leasingfinansieringen sammanlagt 29,8 milj.€ (31,9 milj.€). Likviditeten har varit god.

Angående riskhanteringen finns det inget att rapportera.

Det mål som uppställts för Borgå Energi Ab i Borgå stads budget för år 2018, kan uppdelas i två kategorier. Kategori ett, de ekonomiska gällande totalavkastningen och dess beräkningsgrund på 3,7 % av omsättningen samt en soliditet på är över 20 % och kategori två, miljömålen gällande förnybara bränslen i den egna fjärrvärmeproduktionen på över 90 % samt 100 % koldioxidfri elförsäljning. Alla mål uppnåddes.

Antalet stadigvarande anställda i koncernens uppgick till 70 personer per 31.12.2018.