Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi -koncernens verksamhetsår 2017

Bolagets verksamhetsomgivning och dess förändringar

I jämförelse med föregående år kan konstateras att år 2017 uttryckt i graddagtal var 1 % varmare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen minskade med 0,6 % under verksamhetsåret och värmeförbrukningen minskade med 1 % såväl i Borgå som i Lovisa.

Marknadspriset på el steg under verksamhetsåret med 0,78 €/MWh eller med 2,4 % till 33,2 €/MWh. Den stigande trenden fortsatte på grund av stenkolets och utsläppsrättigheternas prisutveckling, och någon ändring är inte att vänta eftersom den ekonomiska utvecklingen ser ut att fortsätta. Byggbranschen kände alltjämt av stagnationen och det gav utslag i antalet nya anslutningar.

Den 1 april startade verksamheten i det nygrundade entreprenörsbolaget Nylands Nätbyggnad Ab. Bolaget ägs till lika delar av Borgå Energi Ab och Kervo Energi Ab.

Entreprenörsbolaget fick en flygande start genom att 23 personer från Borgå Elnät och 15 personer från Kervo Energi Ab flyttades över till Nylands Nätbyggnad Ab som så kallade gamla arbetstagare i en affärsverksamhetsöverlåtelse.

Borgå Energi Ab påbörjade under hösten 2017 förberedelserna för flytten till Tolkis Hamngata med rivningen av den så kallade Lagerbyggnaden vid Mannerheimgatan 24. Följande steg är byggandet av en ny Elnätsstation på en del av Lagerbyggnadens plats för att ersätta den nuvarande Ställverksbyggnaden. Elnätsstationen väntas vara färdig att tas i bruk före utgången av oktober 2018. Försäljningen av Kontorsfastigheten påbörjas under andra kvartalet 2018. Rivningen av Ställverksbyggnaden sker under november/december 2018. Arrendeavtalet med Borgå stad för tomten på Mannerheimgatan 24 upphör 31.12.2018.

Ägare och förvaltning

Borgå Energi Ab:s verksamhet består av fjärrvärme- och naturgasaffärsverksamhet, elproduktion, elförsäljning och koncerntjänster. Dotterbolaget Borgå Elnät Ab svarar för elnätsverksamheten.

Borgå stad äger Borgå Energi Ab till 100 %.

Bolaget höll ordinarie bolagsstämma 23.5.2017, varvid styrelsens medlemmar och revisorer för följande verksamhetsperiod valdes enligt följande:

Medlemmar  (ersättare)

Johan Söderberg  (Berndt Långvik)

Matti Valasti  (Marianne Korpi)

Sirpa Hopeamaa  (Teppo Lindh)

Jari Ilkka  (Reijo Mokka)

Kristel Pynnönen  (Bodil Lund)

Raija Vaniala  (Johnny Holmström)

Till revisor valdes CGR Jukka Lampila, som hans suppleant CGR Mikko Riihenmäki och som andra revisor OFR-samfund PWC OFR-revision Ab med OFR, CGR Outi Koskinen som huvudansvarig revisor.

På en extraordinär bolagsstämma den 20.10.2017 ändrades bolagsordningen så att man strök valet av suppleanter för styrelsemedlemmarna. Till styrelsen beslöts välja 7 medlemmar för den återstående verksamhetsperioden. Till styrelsen valdes:

Johan Söderberg

Matti Valasti

Jussi Impiö

Silja Metsola

Kristel Pynnönen

Raija Vaniala

Jorma Wiitakorpi

Styrelsen valde Johan Söderberg till ordförande och Matti Valasti till vice ordförande. Verkställande direktör Patrick Wackström fungerar som föredragande på styrelsens möten.

Utfall av uppställda mål och ekonomi

Nybyggnadsverksamheten var fortfarande svag på koncernens område, vilket avspeglade sig i antalet nya elanslutningar, 128 jämfört med 124 föregående år.

Efterfrågan på fjärrvärme är växande både på nya och på gamla områden. Orsaken är den att fjärrvärmen är bekymmersfri och prismässigt fördelaktig jämförd med andra uppvärmningssätt. Fjärrvärmenätet byggs uteslutande av utomstående entreprenörer. I Borgå byggdes sammanlagt 2,7 km nytt fjärrvärmenät samt förnyades/sanerades 1,1 km, och det slöts 45 nya värmeavtal. I Lovisa byggdes sammanlagt 1,0 km nytt fjärrvärmenät samt förnyades/sanerades 0,1 km. De nya värmeavtalen var 1 till antalet.

Produktionsanläggningarna har fungerat planenligt.

Dotterbolaget Borgå Elnät Ab:s resultat motsvarade de uppställda målen. Borgå Elnäts satsningar på distributionssäkerhet har skett planenligt. Distributionssäkerhetskraven och stambolagets tariffhöjningar krävde en höjning av elnätstarifferna med 5 % per 1.8.2017.

Marknadspriset på utsläppsrättigheter var under verksamhetsåret 5,28 €/t CO2, varför utsläppsrättighetsinkomsterna förverkligades på en lägre nivå än det budgeterade 6,0 €/t CO2.

Målsättningen med bolagets verksamhet är enligt stadens ägarpolitiska linje utöver en skälig totalavkastning och miljövänlighet en prispolitik, som tillfredsställer kunderna och främjar utvecklingen i regionen.

Alla tariffer är lägre än för energibolagen i genomsnitt, och Borgå Energi har bevarat sin ställning som en av landets förmånligaste el- och fjärrvärmeleverantörer.

Koncernens preliminära bokslut inklusive Porvoon Alueverkko Oy (PAV) visar en omsättning på 67,2 milj.€ (64,9 milj.€ år 2016) vilket innebär en ökning med 3,5 % jämfört med föregående år. Försäljningsbidraget var 30,7 milj.€ (30,9 milj.€), driftsbidraget 15,3 milj.€ (14,1 milj.€). De planenliga avskrivningarna uppgår till 9,2 milj.€ (9,0 milj.€), varefter rörelsevinsten är 6,1 milj.€ (5,0 milj.€). Resultatet efter avskrivningar och räntor var 5,1 milj.€ (4,2 milj.€) före skatter. Investeringarna uppgick till 12,9 milj.€ (19,0 milj.€). Investeringarna har finansierats med inkomstfinansiering och lån. Lånesumman uppgick vid årets slut till sammanlagt 52,9 milj.€ (53,2 milj.€) och leasingfinansieringen till totalt 31,9 milj.€ (33,5 milj.€). Likviditet har varit god.

Antalet stadigvarande anställda i koncernens uppgick till 70 personer per 31.12.2017.