Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi -koncernens verksamhetsår 2016

Bolagets verksamhetsomgivning och dess förändringar

I jämförelse med föregående år kan man konstatera att året uttryckt i graddagtal var 20% kallare och att det gav följande utslag i förbrukningssiffrorna: elförbrukningen ökade med 7 % under verksamhetsåret och värmeförbrukningen steg med 11 % i Borgå samt med 9 % i Lovisa.

Produktionsportföljen utökades den 1.7.2016 med 9 MW kärnkraftsande-lar i Olkiluoto 1:an och 2:an. Under hösten 2016 togs den nya flispannan på 10 MW i bruk vid Entreprenörsgatan i Lovisa. Genom nämnda inve-stering steg den förnybara energiandelen för Borgå Energis fjärrvärme-produktion i Lovisa till över 90 %. SV Vattenkraft Ab fusionerade sitt norska dotterbolag NK Energy Real 1 AS med Bekk og Ström AS till BoS Vattenkraft AS, där SV Vattenkrafts ägarandel blev 40 %. Detta ger Borgå Energi en 4 % andel i BoS Vattenkraft AS, motsvarande 4 GWh.

Den 12 december 2016 grundade Borgå Energi Ab och Kervo Energi Ab entreprenörsbolaget Nylands Nätbyggnad Ab. Entreprenörsbolaget startar sin verksamhet per 1.4.2017 genom en affärsverksamhetsöverlåtelse, där 24 personer flyttas till Nylands Nätbyggnad Ab som så kallade gamla arbetstagare.

Marknadspriset på el steg under verksamhetsåret med 2,75 €/MWh eller 9,3 %. Marknadspriset på elen verkar ha stabiliserat sig på nämnda nivå, men är på stigande om den ekonomiska tillväxten tilltar. Byggnads-branschen led ännu av stagnationen och det gav utslag i antal nyanslutningar.

Ägare och förvaltning

Borgå Energi Ab:s verksamhet består av fjärrvärme- och naturgasaffärsverksamhet, elproduktion, elförsäljning och koncerntjänster. Dotterbolaget Borgå Elnät Ab svarar för elnätsverksamheten.

Borgå stad äger Borgå Energi Ab till 100 %. Bolaget höll ordinarie bolagsstämma 7.6.2016.

Som revisor valdes CGR Jukka Lampila, i reserv CGR Mikko Riihenmäki och som andra revisor OFR-samfund PWC OFR-revision Ab med OFR, CGR Outi Koskinen som huvudansvarig revisor.

Styrelsen valde Johan Söderberg till ordförande och Matti Valasti till vice ordförande. Verkställande direktör Patrick Wackström fungerar som föredragare på styrelsens möten.

Utfall av uppställda mål och ekonomi

Nybyggnadsverksamheten är fortfarande svag på vårt område, vilket ger sig utryck i att de nya elanslutningarnas antal var 124 jämfört med 130 föregående år.

Efterfrågan på fjärrvärme är växande både på nya och på gamla områden. Orsaken är att fjärrvärme är den miljömedvetnes val, bekymmersfri och prismässigt fördelaktig jämfört med andra uppvärmningssätt. Fjärr-värmenätet byggs uteslutande av utomstående entreprenörer. I Borgå byggdes sammanlagt 1,8 km nytt fjärrvärmenät samt förnyades / sanerades 1,2 km och det slöts 39 nya värmeavtal. I Lovisa byggdes sammanlagt 0,5 km nytt fjärrvärmenät. De nya värmeavtalen var 3 till antalet.

Produktionsanläggningarna har fungerat planenligt. Andelen vattenkraft är fortfarande ökande i produktionsportföljen genom ägandet i SV Vattenkraft Ab.

Dotterbolaget Borgå Elnät Ab:s resultat motsvarade uppställda mål. Borgå Elnäts satsningar på distributionssäkerhet har motsvarat planerna. Kraven på distributionssäkerheten och stambolagets tariffhöjningar krävde en höjning av elnätstarifferna med 9 % per 1.3.2016.

Marknadspriset för utsläppsrättigheter var under 2016 5,34 €/t CO2, var-för inkomsterna för utsläppsrättigheter förverkligades på en lägre nivå än det budgeterade 8,3 €/t CO2.

Enligt stadens ägarpolitiska linje finns de övergripande målen i en skälig totalavkastning och miljövänlig verksamhet samt en tariffpolitik som tillfredsställer kunderna och stöder en gynnsam utveckling i regionen.

Alla våra tariffer är lägre än för energibolagen i genomsnitt, och Borgå Energi har bevarat sin ställning som en av landets förmånligaste el- och fjärrvärmeleverantörer.

Koncernens preliminära bokslut visar en omsättning på 65,0 milj. € efter den ökade ägarandelen i Porvoon Alueverkko Oy, vilket innebär en 18% ökning jämfört med föregående år. Försäljningsbidraget var 30,6 milj. € (11 %), driftsbidraget 14,1 milj. € (+ 20 %). De planenliga avskrivningarna uppgår till 8,9 milj. € (8,7 milj. €) varefter rörelsevinsten är 5,2 milj. € (3,0 milj. €). Resultatet efter avskrivning och räntor var 4,0 milj. € (1,8 milj. €) före skatter. Investeringarna uppgick till 19,7 milj.€ (14,8 milj. €). Investeringarna har finansierats med inkomstfinansiering och lån. Dessutom har investeringarna leasingfinansierats till ett belopp av 5,0 milj. €. Lånesumman uppgick vid årets slut till sammanlagt 53,2 milj. € och leasingfinan-sieringen till sammanlagt 33,5 milj. €.

Koncernen sysselsatte i medeltal 98 personer.