Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energis affärsvinst minskade på grund av de utmanande marknadsförhållandena i december

Bekämpningen av klimatförändringarna står i centrum för den europeiska energipolitiken och har vid sidan av coronapandemin och de ekonomiska återhämtningsåtgärderna fått stor uppmärksamhet. EU beslöt under år 2021 att skärpa sin utsläppsreduktionsmålsättning för år 2030 från 40 procent till 55 procent. I juli publicerade Europeiska kommissionen lagstiftningspaketet ”Fit for 55”, vars syfte är att främja utvecklingen mot nettonollutsläpp i Europa. Borgå Energis strategi har redan länge fallit tillbaka på utsläppsfria och förnybara el- och värmeproduktionsformer, vilket fullt ut står i överensstämmelse med denna utveckling.

Marknadsförhållandena förändrades väsentligt under år 2021 då största delen av energiråvarornas priser steg markant. Marknadspriset på el gick under årets lopp upp i Europa och i Norden till följd av stigande priser på kol, gas och utsläppsrätter samt kallare väder och torrare hydrologi.

För Borgå Energi kom december med en utmanande avslutning på verksamhetsåret. Det kalla vädret fick marknadspriset på el att stiga kraftigt med påföljd att 2021 års medelpris steg med hela 158 procent till 72,3 €/MWh. Den snabba prisuppgången avspeglade sig slutligen också i Borgå Energis resultat – räkenskapsårets affärsvinst minskade som en följd av de höga marknadspriserna i december.

De kraftiga marknadsprisändringarna i december var utmanande för Borgå Energi. Fastän vi lyckades skydda vår elanskaffning väl är vi inte immuna mot så kraftiga marknadsfluktuationer”, berättar verkställande direktör Måns Holmberg.

Koncernens investeringar uppgick i fjol till inemot 25 miljoner euro, varav ca 15 miljoner allokerades lokalt till bland annat förbättring av distributionsnätssäkerheten, värmeackumulatorprojektet i Vårberga, nya värmepannor i Harabacka samt energieffektivitetsprojektet i Keskuskoulu-skolan. Utöver det här gjorde bolaget investeringar också utanför sitt verksamhetsområde, i koldioxidfri vind-, vatten- och kärnkraftsproduktion.

Vi har under år 2021 investerat i elnätets distributionssäkerhet, ökad flexibilitet i värmeaffärsverksamheten samt i energieffektivitet. Därutöver har vi ökat vår utsläppsfria elproduktion med investeringar i vind-, vatten- och kärnkraft”, fortsätter Holmberg.

Dotterbolaget Borgå Elnät Ab uppnådde de uppsatta resultatmålen. Till distributionssäkerhetsförbättrande jordkabel- och andra nätinvesteringar användes 7,4 miljoner euro. Bolaget har ett elnät med en total längd på ca 3 700 km och ca 37 000 kunder, åt vilka 1 773 (1 810) GWh el överfördes under år 2021. Jordkabelnätet byggdes ut med ca 60 km och utgjorde vid årets slut 46 procent av hela elnätet. Målsättningen är att höja andelen till 60 procent före utgången av år 2036.

Den uppdatering av tillsynsmodellen, som Energimyndigheten gjorde den 1.8.2021, sänker den tillåtna avkastningen för distributionsbolagen. Borgå Elnät Ab beslöt att sänka sina överföringspriser med i medeltal ca 10 procent per 1.7.2022.

Efterfrågan på fjärrvärme är alltjämt stor på både nya och gamla områden. Antalet ingångna nya värmeavtal var 61. Byggnadsverksamheten blev klart livligare under årets lopp. År 2021 byggdes det i Borgå ut med en kilometer, som uteslutande består av nya anslutningar. Dessutom förnyades och sanerades två kilometer av fjärrvärmenätet.

Bokslutet redovisar en omsättning för koncernen på 75,1 miljoner euro (68 miljoner år 2020), vilket betyder en ökning med 10,5 procent. Försäljningsbidraget var 26,6 miljoner euro (54,0) och driftsbidraget 11,0 miljoner euro (39,6). Resultatet efter avskrivningar och räntor före skatt var 2,2 miljoner euro (28,0). I resultatet för 2020 ingick en extraordinär realisationsvinst. Avkastningen på det egna kapitalet var 3,1 procent och soliditetsgraden 32,9 procent.

Borgå Energis elförsäljning år 2021 var till 100% koldioksidfri och förnybar. Värmeproduktionen var till 96,1 % förnybar.

Fastän Covid1-pandemin på många sätt innebar utmaningar i Finland också år 2021 hade den inte någon större inverkan på Borgå Energis affärsverksamhet. Driften i produktionsanläggningarna har pågått som planerat.

Under redovisningsperioden valdes Måns Holmberg till verkställande direktör räknat från den 1.1.2022 (trädde i Borgå Energis tjänst den 1.10.2021) och Anu Kiviniemi till ekonomi- och förvaltningsdirektör från den 1.9.2021.

 

Tilläggsuppgifter:

Måns Holmberg, verkställande direktör, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab