Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Investeringsstöd åt Borgå Energi för innovativ energilösning åt Ensto

Arbets- och näringsministeriet har beviljat Borgå Energi ca 2,1 miljoner euro i stöd från Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) att användas för förverkligande av en ny slags spillvärmeutnyttjande energilösning i Enstos fastighet i Borgå. När projektet genomförs kommer det att stöda såväl Borgå Energis som Enstos miljövärden och hållbara utvecklingsmål.

Den nya innovativa energilösningen, en energicentral, förser produktionsutrymmena och -processerna i Enstos Borgåfabrik med kylenergi. Den värmeenergi som genereras vid nedkylningen, leds så effektivt som möjligt in i Borgå Energis fjärrvärmenät.

För Borgå Energi är projektet ytterligare ett steg mot icke förbränningsbaserad värmeproduktion. Enstos nya energicentral beräknas producera ca 3 % av årsbehovet i fjärrvärmenätet i Borgå.

  • Vi utvecklar tillsammans med IOTOI och Ensto en lösning av ny typ för utnyttjande av spillvärme i fjärrvärmenätet. Det är fint att Arbets- och näringsministeriet ser vårt projekts betydelse som en ny innovativ lösning och beviljar oss ett stöd som är nödvändigt för att projektet skall kunna genomföras, säger Borgå Energis verkställande direktör Måns Holmberg.

Det innovativa värdet i projektet ligger i en smidig styrning av överskottsvärme till fjärrvärmenätets retur- och tillförselrör med IOTOI:s PIP3-trerörssystem.

Traditionellt har man inte velat leda in tilläggsvärme i returröret, eftersom det inverkat negativt på verkningsgraden i anläggningar för samproduktion av värme och el (CHP). Det trerörssystem som Borgå Energi och IOTOI tidigare implementerat i den finska Borgåskolan Porvoon Keskuskoulu samt de värmepumpar som skaffas för anslutning till kraftverket i Tolkis har ändrat situationen i gynnsam riktning. Skolan värms i huvudsak med värme från returröret.

Ur energieffektivitetssynpunkt är det förnuftigt att använda returröret som distributionskanal för då behöver inte temperaturen höjas med värmepump och elenergi till de höga temperaturer som tillförsellinjen kräver.

  • Vi är glada att med hjälp av samarbetet kunna återvinna den spillvärme som frigörs i våra produktionsprocesser, tillbaka till fjärrvärmenätet i Borgå samtidigt som vi kyler produktionsutrymmena i vår fabrik och på det sättet förbättrar arbetshälsan utan att belasta miljön, säger Enstos fastighetsdirektör Pekka Paananen.

En mer detaljerad planering av projektet inleds genast efter årsskiftet. Målsättningen är att energicentralen och Enstos nya kylsystem i sin helhet skulle vara färdiga sommaren 2025. IOTOI Ab är huvudansvarig entreprenör med Sweco Talotekniikka Ab som planeringspartner.

  • I Borgå tas fortlöpande betydande energiekonomiska utvecklingssteg, berättar IOTOI Ab:s verkställande direktör Johnny Holmström. Vårt projekt med Ensto och Borgå Energi har redan väckt intresse bland inhemska och internationella fjärrvärmeaktörer. Vi är stolta att som föregångare få skapa en mer hållbar framtida energiinfrastruktur.

Finlands program för hållbar utveckling erbjuder stöd med medel ur EU:s stimulansfond. RRF-finansiering riktas till projekt som främjar den gröna omställningen, och i sin tur främjar konkurrenskraft och export.

 

Tilläggsuppgifter:

Ari Raunio, chef, värme och produktion, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab

Pekka Paananen, fastighetsdirektör, Ensto Invest Oy

Johnny Holmström, verkställande direktör, IOTOI Ab

 

Borgå Energi
Borgå Energi är en föregångare när det gäller ren energiproduktion och vi vill erbjuda Borgåborna och andra finländare sådana energilösningar, som gör det möjligt att minska utsläppen. I akt och mening att vara det naturliga valet är all vår saluförda el kolneutral samt utsläppsfri och all den fjärrvärme vi producerar till nästan 100 % förnybar. Vi producerar och säljer av Finlands naturskyddsförbund certifierad EKOenergi, som fyller de allra strängaste internationella hållbarhetskriterierna. Borgå Energi har ca 37 000 elkunder och 2050 fjärrvärmeanslutningar, vilket betyder ca 35 000 kunder. www.pbe.fi

Ensto
I mer än 60 år har det tillväxtorienterade och internationella familjeföretaget Ensto ägnat sig åt el med en långsiktig och människocentrerad inriktning. Vi erbjuder smarta och tillförlitliga ellösningar och expertis för elnätsbolag inom eldistribution och hjälper dem att lyckas och skapa en mer hållbar morgondag. För närvarande har Ensto sammanlagt 900 medarbetare i 17 länder i Europa och Asien. Vi har ett gemensamt mål: att göra livet bättre med el. Hållbart. www.ensto.fi

Iotoi Oy
Vi är ett expertbolag på cirkulärekonomins område med brett kunnande om tekniska innovationer, utmanande projektledning och utveckling av samhällsinfra. Vår affärsverksamhet baserar sig på synergi: alla parter drar nytta av samarbete och slutresultatet är i stället för ett nollsummespel mera än summan av delarna. www.iotoi.fi