Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Vår nya biovärmecentral invigdes i Lovisa

Borgå Energis nya biovärmeanläggning i Lovisa är klar. Byggnadsprojektet slutfördes officiellt idag då centralen invigdes. Biovärmecentralen producerar ekologisk fjärrvärme av lokalt skogsflis, som matas in i stadens fjärrvärmenät. Produktionen motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet av 3000 egnahemshus.

– Skogsfliset är ett ekologiskt bränsle. Ingen skog behöver fällas eller skadas eftersom bara de delar som inte duger till något annat ändamål används, förklarade Borgå Energis styrelseordförande Johan Söderberg.

Efter att fliset körts till biovärmecentralen och bränts bildas aska, som sedan körs tillbaka ut i skogarna. Den så kallade slutna cirkulationen bidrar till att de egnahemshus i Lovisa som är anslutna till fjärrvärmenätet härefter värms upp ytterst ekologiskt. Tidigare producerades fjärrvärmen på området till 70 procent med förnyelsebara bränslen, nu är siffran så gott som hundra.

Biokraft viktig framtida energikälla

Den nya biovärmecentralen från 2005 ligger intill den gamla på Entreprenörsvägen i Lovisa. Den nya kommer att drivas året runt, då den gamla anläggningen kommer att komplettera exempelvis vid vinterns riktigt kalla köldknäppar.

– Traktens fjärrvärmebehov har ökat och den gamla centralen på sju megawatt räckte inte längre till. Den nya centralen på tio megawatt torde ha en livscykel på 20-30 år, berättadeAri Raunio, som är chef för värme och produktion på Borgå Energi.

KPA Unicon levererade den nya biovärmecentralens processutrustning, förbränningstekniken och byggde byggnaderna samt ansvarade för installation, driftsutbildning och ibruktagande. KPA Unicon kommer att stå också för underhållet. Serviceavtalet är exempel på den sortens livscykeltänkande som energibolag i dagens läge satsar på vid anläggningsupphandlingar.

– Ett stort tack till Lovisa stads myndigheter för ett smidigt samarbete i tillståndsprocessen och till Konevuori för mark- och grundarbetena, som löpte sällsynt smärtfritt, tackade Jukka Rouhiainen, som ansvarar för utvecklingsärenden på Borgå Energi.

Tilläggsinfo: