Skippa till innehållet

Det första fossilfria välfärdssamhället?

Klimatförändringarna betraktas som ett grundläggande hot mot hela världen. Utmaningarna i samband med hotet är många och man strävar efter att svara mot dem både nationellt och internationellt, bland annat med hjälp av en europeisk grön giv.

Som en del av EU:s gröna giv har medlemsländerna förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 55 procent från 1990 års nivå före år 2030. Målsättningen är att före år 2050 vara den första klimatneutrala världsdelen. De finländska målsättningarna är ännu ambitiösare än så. Enligt 2019 års regeringsprogram skall Finland vara kolneutralt och det första fossilfria välfärdssamhället före år 2035.

Klimatpolitik och lagstiftning

Med EU:s klimatpolitik styrs både medlemsländernas och unionens gemensamma åtgärder i syfte att tygla klimatförändringarna och anpassningen till dem. Kärnan i klimatpolitiken utgörs av utsläppshandeln, de nationella målsättningarna för icke-utsläppshandelssektorer (den sk bördfördelningen) och EU:s anpassningsstrategi.

De av EU förankrade utsläppsminskningsmålen är juridiskt bindande också för finländarna på basen av den europeiska klimatlagen. Jämsides med klimatlagen har ett så kallat Fit for 55 -paket presenterats. Lagstiftningsförhandlingarna i anslutning till paketet inleddes hösten 2021. De gemensamma strävandena backas dessutom upp av ett förslag till en europeisk klimatpakt.

Övergripande åtgärder

De fastställda utsläppsminskningsmålen berör alla samhällssektorer. I Finland har man som åtgärder till stöd för de eftersträvade målen lyft fram bland annat en så gott som utsläppsfri el- och värmeproduktion före utgången av 2030-talet, en minskning av byggverksamhetens kolavtryck, ett främjande av cirkulärekonomi, en klimatvänlig livsmedelspolitik samt en hårdare beskattning av skadlig miljöpåverkan. Finland har som målsättningen att öka den förnybara energins andel av den slutliga förbrukningen till mer än 50 procent före år 2030.

De fastställda målsättningarna passar väl in i Borgå Energis verksamhetssätt. Bolagets strävan har genom tiderna varit att fortlöpande öka den utsläppsfria produktionens och elanskaffningens andel samt att aktivt investera i en ny generation projekt och förnybar energi.

”All el, som Borgå Energi saluför, är kolneutral och förnybar. Vår strävan är att både den el och den värme vi producerar skall ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Även om vi är ett litet lokalt energibolag är vi ändå samtidigt en av föregångarna i vår bransch och i vår storleksklass. Vår produktion fyller de allra strängaste internationella hållbarhetskraven och alla de krav, som ställts på energiproduktionen, fyller vi redan nu, vilket vi är mycket stolta över”, konstaterar Borgå Energis miljö- och utvecklingschef Jukka Rouhiainen.

Fokus på ren energi

Enligt den utredning, som Sitra publicerade hösten 2021 om elektrifieringens roll i arbetet för att uppnå Finlands miljömål, kan Finland nå de uppsatta målen med den teknologi som finns inom räckhåll. Förutsättningen för att målen skall kunna nås på ett kostnadseffektivt sätt är huvudsakligen att de fossila bränslena ersätts med rent producerad el i industrin, trafiken och uppvärmningen.

”För oss är samhällsansvarighet ett värde, som styr vår verksamhet med tanke på att vår livsmiljö skall kunna bevaras också för kommande generationer. Därför syftar också vårt investeringsprogram till att aktivt göra vår produktion allt miljövänligare – i linje med EU:s och Finlands målsättningar”, säger Rouhiainen avslutningsvis.

Källor: Europakommissionen, Miljöministeriet, Statsrådet, Statsrådets kansli, Sitra, Klimat-guiden.fi

Text: Nita Torni
Foto: Shutterstock

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2022.