Skippa till innehållet

Första stegen tagna i diversifieringen av värmeproduktionen

Borgå Energi tillkännagav tidigare sina planer på att diversifiera produktionen av fjärrvärme med tiotals miljoner euro. Genomförandet av projektet, som sträcker sig till slutet på det här decenniet, har nu inletts med de första konkreta stegen. Med projektet ersätts produktionen i det äldre kraftverket i Tolkis, som närmar sig slutet på sin livslängd. Samtidigt minskas beroendet av flisbränsle.

Värmepumpanläggning beställd

Borgå Energi beställde i oktober 2023 en värmepumpanläggning till Tolkis. Den här investeringen på allt som allt närmare sju miljoner euro är den första delen i bolagets projekt för diversifiering av fjärrvärmeproduktionen. I projektet ingår också anskaffning av två elpannor i ett senare skede samt eventuellt också ett avtal om spillvärmeleveranser från Neste i Sköldvik.

Värmepumpanläggningen levereras av den spanska ingenjörsbyrån Araner.

“Vi fick tre anbud och stannade för det här på basen av en helhetsbedömning. Anläggningen, som består av två enheter med vardera två värmepumpar, har en totaleffekt på 6 megawatt”, berättar Borgå Energis chef för värme och produktion, Ari Raunio.

Med värmepumparna sänks temperaturen i fjärrvärmens returvatten, i vilket man också kan utnyttja däri mottagen spillvärme från kunder. Värmeåtervinningen ur biovärmekraftverkets rökgaser effektiveras likaså.

Raunio berättar att Borgå Energi låter bygga en elementhall inklusive lagerutrymmen för pumpanläggningen invid de två kraftverken i Tolkis. Bygglov söksmed målsättningen att kunna komma i gång med bygget år 2024. Färdigt borde det vara i slutet på året så att leverantören kan börja installera pumparna. Borgå Energi sköter kopplingarna till fjärrvärme- och elnätet.

“Fjärrvärmeanslutningarna gjordes färdiga redan i somras då bägge kraftverken samtidigt för första gången på 13 år tagits ur bruk för underhållsarbeten.”

Meningen är att värmepumpanläggningen skall tas i drift under den första hälften av år 2025.

Elpanna till Vårberga

Den första av de två elpannor, som ingår i diversifieringsprojektet för fjärrvärmeproduktionen, placeras i Vårberga bredvid den i fjol driftsatta värmeackumulatorn. Pannan får en effekt på 10 megawatt.

“Borgå Elnät sanerar elstationen i Vårberga bland annat med tanke på vår elpannas behov”, konstaterar Ari Raunio.

“Pannan är inte ännu beställd och vi vet att det den närmaste tiden skall byggas pannkapacitet på hundratals megawatt i Finland, vilket betyder att leveranserna kan dra ut på tiden. Vi har som tidtabellsmål att pannan skulle kunna tas i bruk under år 2025.”

Av de planerade två elpannorna placeras den andra sannolikt i Harabacka i anslutning till värmeanläggningen där. Än så länge finns det ingenexaktare tidtabell för den här anskaffningen.

I bilden värmeackumulatorn i Vårberga

Värmeprojektet med Neste framskrider

Utredningarna om ett eventuellt utnyttjande av förnybar värme från Neste i Sköldvik i Borgå Energis fjärrvärmeproduktion framskrider. Det arbetas bland annat med avtalsfrågor, energimängder och tekniska specifikationer samt jämförelser mellan två alternativa rörledningssträckningar.

“Samarbetet med Neste löper utmärkt, viljan att nå ett ömsesidigt tillfredsställande slutresultat är stark”, berättar Raunio. Enligt honom framskrider lovprocessen väl, och någon miljökonsekvensbedömning (MKB) behöver till exempel inte tilllämpas på de alternativa rörledningssträckningarna.

“Vardera sträckningen är knappt 5 kilometer lång. Den ena går mera ovan jord än den andra. För den norra sträckningen talar det att avsnittet ovan jord i huvudsak är på vår egen tomtmark, den går mera under vatten än den södra och har också den fördelen att avståndet till farleden in till Tolkis hamn är större. Kostnadsmässigt ser de ut att vara rätt så likvärda, men även den saken utreds nu.”

Raunio berättar att det är meningen att Borgå Energi drar rörledningen från kraftverksområdet i Tolkis till Nestes gräns i Sköldvik, därifrån Neste fortsätter fram till sin planerade elektrolysanläggning, där det produceras väte för raffinaderiets behov. I elektrolysen uppstår stora mängder värme och det är den värme, som man i det här gemensamma projektet har för avsikt att utnyttja i diversifieringen av Borgå Energis fjärrvärmeproduktion.

“Vi har talat om en effekt på ca 18 megawatt och en värmemängd på drygt 100 gigawattimmar, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av den nuvarande värmemängd vi producerar. På sommaren klarar vi oss med klart mindre än 10 megawatts effekt och när förbrukningen är på topp behövs rentav 115–120 megawatt. Variationen är stor.”

“Att skaffa värme från Neste betyder för oss ett investeringsbehov på grovt taget ca 20 miljoner euro inklusive rörledningar och värmepumpar. Med värmepumpar höjs temperaturen på råvärmen från Neste till en för fjärrvärmenätet ändamålsenlig nivå. De här värmepumparna placeras i sinom tid bredvid den värmepumpanläggning som nu snart skall byggas.”

Avsikten är att värme från Neste skall strömma i fjärrvärmenätet under den första hälften av år 2026. Det här betyder enligt Raunio rörläggning senast år 2025, men han understryker samtidigt att varken Borgå Energi eller Neste ännu fattat slutgiltigt beslut om att gå i gång med projektet.

Text: Rolf Gabrielsson
Bilder: Anssi Vuohelainen, Ansa Production

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2023 .