Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Med geovärme mot en koldioxidneutral framtid

Borgå Energi deltar i ett geotermiskt forskningsprojekt, inom ramen för vilket en djup geovärmebrunn börjat borras i Tammerfors. Målsättningen med projektet är att utveckla en borrningsteknik, som lämpar sig för finländska förhållanden, och att samtidigt ta fram metoder, med vilka den värme man får ur en djup geovärmebrunn, kan utnyttjas så effektivt som möjligt i fjärrvärmeproduktionen.

-Som en del av fjärrvärmeproduktionen kan geovärmen vara en effektiv lösning på vägen mot en utsläppsfri och koldioxidneutral framtid, säger Borgå Energis miljö- och utvecklingschef Jukka Rouhiainen.

Enligt honom är fördelarna med geovärmen bland annat dess utsläppsfrihet, förnybarhet, reglerbarhet och årstidsoberoendehet.

-Den förorsakar inga transportkostnader och baserar sig inte heller på förbränning.

Rouhiainen konstaterar att fjärrvärmen idag är den viktigaste och ledande uppvärmningslösningen i städerna i Finland.

-En av fjärrvärmens många goda sidor är det faktum att den inte är beroende av något bestämt bränsle utan hett vatten till fjärrvärmenätet kan produceras på många olika sätt såsom genom att utnyttja geovärme.

I det aktuella projektet deltar utöver Borgå Energi 14 andra energibolag från olika städer i Finland. Den vattenhammarteknik, som används vid borrningen av geovärmebrunnen i Tammerfors, har inte tidigare testats i den finländska granitberggrunden. Nytt är också enbrunnstekniken.

-Fördelen med den är de ringa miljöpåverkningarna. Berggrundsvibrationer uppstår inte och inte heller avloppsvatten från borrvattnets slutna krets, förklarar Tammerfors Elverks direktör Jukka Joronen, som leder projektet.

Det Stadsvärme-konsortium, som energibolagen bildat, testar nu borrningstekniken i anslutning till Tammervoima kraftverket i Tammerfors. Avsikten är att först borra en tre kilometer djup brunn. Om allt går väl och man får också offentlig finansiering för projektet fortsätter man ner till sju kilometers djup, där det bedöms vara tillräckligt varmt för att i geovärmen få en betydande ny fjärrvärmekälla.

Borgå Energi har inkluderat sitt deltagande i geovärmeprojektet i utvecklingsprogrammet för fjärrvärmeproduktionen under det här decenniet.

-Det betyder ändå inte ännu att vi skulle planera att borra en egen geovärmebrunn, understryker Jukka Rouhiainen.

-På basen av forskningsprojektets resultat dryftar vi i sinom tid saken närmare.

 

Läs mediainfon 16.6.2021 (endast på finska):
Kaupunkiyhtiöt alkavat porata syvää geolämpökaivoa Tampereella
(Stadsföretagen börjar borra geovärmebrunn i Tammerfors)

www.kaupunkilampo.fi

 

Bilden är från borrningsplatsen i Tammerfors.