Skippa till innehållet

Svårt förutspå vinterns elpris

Större produktionskapacitet än förra året

Situationen är bättre än för ett år sedan, men risker finns det fortfarande. Så sammanfattar Borgå Energis elhandelschef Benny Broman läget och utsikterna på elmarknaden.

“Det finns nu mera produktion i Finland tack vare idrifttagningen av Olkiluoto 3:an och de stora vindkraftsinvesteringarna. De storaproduktionsanläggningarna är i skick, liksom också överföringsnäten.”

Broman fortsätter listan över positiva indikatorer med att nämna att gaslagren i EU-området är fulla (100 %). Dessutom är hydrobalansen* i Norden alltjämt god och på samma nivå som i fjol, och även förbrukningsflexibiliteten och reservmarknadssituationen är bättre än föregående år.
Allt detta till trots är det enligt Broman svårt att förutspå elpriset.

“Det finns ändå alltid risker. Det kan till exempel uppstå fel i någon stor anläggning, problem i överföringsförbindelserna, det kan komma en längre riktigt kall och/eller vindstilla tidsperiod, för att inte tala om de risker världsläget kan förorsaka.”

På elmarknaden är överraskningar och även stora prisfluktuationer snarare regel än undantag.

Under de gångna månaderna har man sett hur stor fluktuationen i marknadspriserna kan vara. I början på augusti var spot-priset till exempel ungefär 33 euro/MWh och ca tre veckor senare ungefär 200 euro. I september var det en period på ett par veckor, då priset låg på nollnivå, medan det igen i början på oktoberstundvis steg till över 200 euro.

Då den här intervjun gjordes (20.10.2023) visade Broman marknadens och analyshusens då aktuella prognoser för de fem vintermånaderna (november, december, januari, februari och mars). I sin försäljningsprissättning lägger bolagen profilkostnader**, försäljningsmarginal och skatter till marknadspriserna.

“Vi kunde då hamna på ett kilowattpris på någonting i trakten av 14 cent, men den enda vi med någorlunda säkerhet ändå vet i det här skedet är att den här prognosen inte kommer att hålla streck.”

På elmarknaden är överraskningar och även stora prisfluktuationer snarare regel än undantag. Och riskerna jämfört med marknadsprognoserna är vanligen mera ägnade att höja än att sänka priserna. Mycket beror också på vädret.

*Med hydrobalans avses vattenbalansen, det vill säga hur mycket vatten vattenkraftverken har i sina dammbassänger. Hydrobalansen har vanligen varit den bästa indikatorn på den nordiska elprisutvecklingen eftersom det finns mycket vattenkraft i Norge och Sverige. Om hydrobalansen är hög finns det rikligt med vatten att användas i vattenkraftverken, vilket gör det möjligt att öka energiproduktionen. Det inverkar sänkande på prisnivån.

 **Profilkostnad betyder förbrukningsprofilens kostnader, det vill säga när under dygnet och hur mycket el förbrukas. Om förbrukningen är jämn under hela dygnet är kostnaderna låga, men om det förbrukas mycket el under de timmar då elpriset är högt är också profilkostnaden hög. Kraftiga elprisfluktuationer under dygnet ökar profilkostnaderna.

Finland varit elsjälvförsörjande i år

Per oktober nådde Finland det här året hundraprocentig elsjälvförsörjningsgrad. Tid- och stundvis har det producerats mera el än vi själva konsumerat.

Det här är en följd av den snabba utbyggnaden av vindkraft de senaste åren samt den kommersiella idrifttagningen av Olkiluoto 3-kraftverket i år. Det har också byggts allt mera solkraft.

Självförsörjning innebär att det på årsnivå produceras lika mycket el som det förbrukas. Det betyder inte att produktionen hela tiden skullemotsvara förbrukningen – emellanåt produceras det mera och emellanåt mindre.

På balansen mellan produktion och förbrukning inverkar temperaturen, vattenkraftssituationen, vind- och solförhållandena samt eventuella underhållsuppehåll i produktionsanläggningarna och eventuella driftstörningar där.

“Idrifttagningen av Olkiluoto trean och de omfattande vindkraftsinvesteringarna har ökat vår elproduktion så mycket att vi i medeltal producerat till och med mera el än vi förbrukat”, konstaterade Finsk Energiindustri rf:s verkställande direktör Jukka Leskelä i september.

“När vindförhållandena är gynnsamma skulle vi ha kapacitet att exportera ännu mera, men i synnerhet i mellersta Sverige räcker mottagningskapaciteten inte till på grund av kroniska problem i det svenska stamnätet”, fortsatte Leskelä.

Också den minskade elförbrukningen har haft sin andel i den positiva utvecklingen. Under den gångna 12 månaders perioden har förbrukningen minskat med åtta (8) procent. En del av förbrukningsminskningen uppskattas kunna förklaras med sparåtgärderna under energikrisen, men huvudsakligen torde det vara fråga om industrins konjunkturläge.

Redan över tusen mikroproducenter av solelektricitet

Mikroproduktionen av solel har ökat kraftigt de senaste åren. Kapaciteten har nära nog fördubblats på några år. Också på Borgå Elnäts verksamhetsområde sker en viss ökning.

“Senaste vår och sommar anslöts 20–30 nya mikroproducenter i månaden till vårt elnät, numera har takten lugnat ner sig något”, berättar Berndt Hjelt, teknisk försäljare på Borgå Elnät på området elanslutningar och mikroproduktion.

Enligt honom finns det nu ca 1 300 mikroproducenter med en sammanlagd produktionseffekt på 12 megawatt.

“Ungefär 90 procent av mikroproducenterna är vanliga elkonsumenter, resten företag.”

 

_ _ _

Text: Rolf Gabrielsson
Bild: Shutterstock

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2023.