Skippa till innehållet

Elbilar

Elbilande husbolag

Nu när elbilarna blir vanligare diskuterar man i allt fler husbolag anskaffning av laddstationer.

I de flesta husbolag finns det något slags elinfrastruktur på parkeringsplatserna, till exempel eluttag för bilvärmare. Uttagen kan också användas för att ladda el- eller hybridbilar, men det rekommenderas inte eftersom vanliga eluttag inte är avsedda för långvarig effektkrävande användning. Användning av bilvärmaruttagen blir vanligen också en jämställdhetsfråga – utan förbrukningsmätning fakturerar husbolaget lika mycket för alla bilplatser oberoende av hur mycket energi som förbrukas på respektive plats.

Oberoende av om bolaget vill investera i bilplatser med aktionärbestämda laddningsmöjligheter eller i laddstationer för användning i hela bolaget, varierar byggkostnaderna och påverkas bland annat av hur stor och i vilket skick bolagets elhuvudcentral och elanslutningarna är. De största kostnaderna föranleds av basinfrastrukturarbeten såsom kabeldragning. Investeringen kan förarga om man inte själv har elbil. Laddningsinfrastruktur är emellertid något, som höjer husbolagets värde och i framtiden sannolikt en förutsättning för att husbolagets attraktionskraft skall bestå.

Lagstiftningen förpliktigar att skapa laddningsberedskap i samband med större reparationer ifall husbolaget har minst fyra parkeringsplatser.

Alternativen är flera

Allra enklast är det att uppdatera eluttaget för bilvärmare till ett Type 2 -uttag, som motsvarar elbilismens behov. Det här ändringsarbetet sköter en elmontör snabbt – bara det först klarlagts att fastighetens elsystem håller den effektbehovsökning, som ändringen kräver. Vid sidan av uppdateringen behövs en uttagsspecifik mätarlösning eller en i bolagsordningen inskriven laddningsvederlagslösning. Alternativt kan man välja en smart laddstationslösning, med vars hjälp den som laddar direkt kan faktureras för sin elanvändning.

I samband med laddstationsprojekt, som kräver mera omfattande ändringsarbeten, kan husbolaget investera i laddningsinfrastruktur och beställa erforderliga ändringar i elsystemet samt lösningar relaterade till användningsuppföljning av till exempel utrustningsleverantör eller elbolag. Man kan också tänka sig till exempel gemensamma lösningar för flera husbolag eller outsourcing av laddstationerna åt en tjänsteleverantör. Om husbolaget skaffar både infra och förbrukningsuppföljning som hyres- eller leasingtjänst, är husbolagets andel av projektkostnaderna vanligen rätt liten. Leasingtjänstleverantören debiterar laddningstjänsten månatligen direkt av användarna i enlighet med gjort avtal och respektive förbrukning.

Hur avancerar projektet?

Vanligen får projektet sin början då en eller flera aktionärer föreslår åt husbolagets styrelse att det ordnas möjligheter att ladda elbilar i bolaget. Styrelsen för därefter ärendet till bolagsstämman. Efter att bolagsstämman fattat beslut låter man göra en initial kartläggning, i vilken det utreds vilken beredskapen i fastigheten är att installera laddstationer. Med olika slags lösningar får man olika antal laddplatser och på basen av kartläggningen vet man hur många laddplatser, som kan installeras i fastigheten med ändringar i till exempel parkeringsområdets elanslutning eller fastighetens huvudelcentral.

Ändringar i elsystemet kan förutsätta också andra reparationer. Det kan till exempel behövas nya genomföringar eller andra ändringsarbeten med inverkan på byggnaderna. Ifall det sätts upp en egen elcentral för laddplatserna kan också placeringen av den kräva separat planering. Därför är det idé att anlita en fackplanerare och också be försäkringsbolag och räddningstjänst om utlåtande.

På basen av kartläggningen kan husbolaget be om offerter av leverantörer av olika lösningar. Det egentliga beslutet om att gå vidare fattas sedan igen på bolagsstämman, där man tar ställning till valet av leverantör, projektkostnader och hur kostnaderna fördelas mellan bolaget och aktionärerna. När besluten fattats ser den valda leverantören till att laddningsplatserna blir färdiga att tas i bruk i enlighet med ställda krav och gjorda avtal.

Laddningsberedskapsprojektet kan genomföras efter bolagsstämmans beslut

  • Som ett husbolagsprojekt, varvid kostnaderna delas enligt överenskommelse mellan husbolaget och aktionärerna som använder laddstationer;
  • Som aktionärernas minoritetsprojekt, varvid husbolaget är involverat i projektet, men de aktionärer, som deltar i projektet, betalar kostnaderna för det i ett vederlag; eller
  • Som aktionärernas förändringsarbete, varvid husbolaget inte deltar i projektet utan aktionärerna sköter alla tillstånd, avtal och kostnader relaterade till förändringsarbetet själva.

Källor: Finlands fastighetsförbund, Motiva, STEK, Kiinteistolehti.fi, Energianeuvonta.fi

Text: Nita Torni
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2021.