Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Med äran i behåll genom ett stormigt år

År 2022 präglades av kraftiga prishöjningar på marknadsel samt stora prisfluktuationer. De drastiska förändringarna berörde också Borgå Energi och dess kunder. Tack vare en mycket lyckad elanskaffning samt egen produktion och andelsproduktion lyckades vi avsevärt begränsa energikrisens konsekvenser för våra kunder.

”År 2022 går till historien som ett stormigt år. Energikrisen slog hårt till med kraftigt stigande råvarupriser och begränsad bränsletillgång. Trots utmaningarna klarade vi året med äran i behåll, och för Borgå Energis del gick det ganska bra både operativt och resultatmässigt”, berättar Borgå Energis verkställande direktör Måns Holmberg.

De utmanande marknadsförhållandena till trots gjorde Borgå Energi ett starkt resultat under räkenskapsperioden, 3,5 miljoner euro efter skatt (2,0 miljoner euro år 2021). Koncernens omsättning ökade år 2022 till 86,3 miljoner euro (75,1). Försäljningsbidraget var 35,1 miljoner euro (23,1) och driftsbidraget 22,5 miljoner euro (11,0). I resultatet har också nedskrivningen av investeringen i Fennovoima med 5,6 miljoner euro beaktats. Avkastningen på eget kapital var 5,6 procent (3,1) och soliditeten 34,7 procent (32,9).

Koncernens investeringar år 2022 uppgick till 14,2 miljoner euro, varav 10,1 miljoner lokalt i till exempel förbättring av elnätets leveranssäkerhet, elstationen på Hattulastranden, värmeackumulatorprojektet i Vårberga samt utbyggnad och sanering av fjärrvärmenätet. Dessutom investerade vi också i koldioxidutsläppsfri vind- och vattenkraftsproduktion utanför vårt verksamhetsområde.

”Också vi var tvungna att höja våra elpriser, men vi gjorde det klart senare och klart mindre än största delen av våra konkurrenter”, säger Måns Holmberg och fortsätter: ”Det är svårt att entydigt uppskatta hur mycket vi stödde våra kunder under årets lopp, men ett sätt att göra det på är att jämföra priset på den el vi säljer med marknadspriset på el. En sådan jämförelse visar att stödet till våra kunder uppgick till ungefär 12 miljoner euro under år 2022, det vill säga att så mycket mera hade de av våra kunder, som köpte el av oss till tillsvidarepris, betalat om de i stället köpt börsel till marknadspris.”

Året gick även operativt bra, våra kraftverk fungerade väl och i elöverföringen förekom inga större avbrott. Våra långvariga investeringar i en ökad andel jordkablar i elnätet syns i klart kortare och mindre omfattande stormförorsakade elavbrott. I och med den nationellt förändrade prisregleringen sänkte vi priserna på elöverföringen i början på juli med ca 10 procent.

Dotterbolaget Borgå Elnät Ab:s resultat ligger på grund prisregleringsförändringen och de ökade kostnaderna på en klart lägre nivå än föregående år. Leveranssäkerheten förbättrades med jordkabel- och andra nätinvesteringar på 7,1 miljoner euro. Bolagets elnät är ca 3 700 km långt och antalet kunder 37 505. Omkring 50 kilometer jordkabel lades ner och i slutet på år 2022 var jordkablarnas andel av elnätet över 50 procent. Vår målsättning är att öka andelen till 60 procent före slutet av år 2036.

I värmeproduktionen förorsakade tillgången på flis oro efter att importen av rysk flis upphört i mars. De senaste åren har ungefär en fjärdedel av den flis vi använder kommit från Ryssland. Vi kunde ersätta bara en liten del av den ryska flisen med inhemsk flis, men till ett betydligt högre pris. På grund av de höjda anskaffningskostnaderna höjde vi fjärrvärmepriserna med 18 procent från början av oktober.

Under år 2022 tog vi i bruk värmeackumulatorn i Vårberga, vilket klart minskat behovet av reservkapacitet då förbrukningen ligger på topp och därmed också behovet av fossila reservbränslen.

 

Tilläggsuppgifter:

Måns Holmberg, verkställande direktör, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab