Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Spillvärme från Enstos fabrik återanvänds i Borgå Energis fjärrvärmenät

Borgå Energi planerar en ny investering för utnyttjande av icke-förbränningsbaserad lågtemperaturfjärrvärme i Borgå. Inom ramen för projektet bygger Borgå Energi en energicentral och en energiuppsamlingskrets för överskottsvärme tillsammans med teknologiföretaget Ensto och IOTOI Ab. Energiuppsamlingskretsen, som installeras i Enstos produktionsanläggning i Borgå, fungerar som kylkrets för produktionen. Systemet samlar samtidigt upp värmeenergi från produktionshallen till energicentralen.

Målsättningen med samarbetet är att bygga ett nytt kyl- och energiuppsamlingssystem för produktionsutrymmena, med vilket överskottsvärme från fabrikens maskiner energieffektivt omvandlas till värmeenergi via ett återvinningssystem kopplat till fjärrvärmenätet. Systemet baserar sig på IOTOI:s lösning att utnyttja fjärrvärmereturvattnet, vilken man i projektet vill utveckla och anpassa för att i fjärrvärmenätet kunna dra nytta av den betydande och outnyttjade överskottsvärmepotentialen i stora industrianläggningar så som Ensto. Den utnyttjningsbara spillvärmemängden på det här stället är uppskattningsvis ca 14 000 MWh/a, varav ca två tredjedelar kan utnyttjas i Borgå Energis fjärrvärmenät. Enligt planerna skall projektet påbörjas år 2023. Borgå Energi har ansökt om investeringsbidrag av Arbets- och näringsministeriet.

I det nya investeringsprojektet förenas Borgå Energis samt teknologiföretaget Enstos målsättningar när det gäller miljö, samhällsansvar och hållbar utveckling.

”Vi vill effektivera såväl energianvändning som värmeproduktion, varvid utnyttjandet av spillvärme spelar en central roll. Det här är alltså en fortsättning på våra tidigare projekt för utnyttjande av överskottsvärme, men också ett steg i riktning mot framtida icke-förbränningsbaserad produktion av fjärrvärme”, konstaterar Borgå Energis fjärrvärmechef Oskar Tillander.

Enstos fastighetsdirektör Pekka Paananen ser betydande fördelar med samprojektet: ”Det frigörs stora mängder värmeenergi från våra produktionsprocesser, som vi inte har kunnat dra nytta av i vår fastighet. Med hjälp av samarbetsprojektet med Borgå Energi och IOTOI kan vi maximera utnyttjandet av spillvärmen. Samtidigt kan vi på ett effektivt sätt uppfylla de kylbehov som behövs i våra produktionsprocesser utan att belasta miljön. Det här projektet stöder utmärkt framför allt våra målsättningar när det gäller hållbar utveckling: förbättrar arbetstrivseln genom satsning på arbetsmiljön samt minskar kolavtrycket.”

 

Tilläggsuppgifter:

Oskar Tillander, fjärrvärmechef, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab

Pekka Paananen, fastighetsdirektör, Ensto Invest Oy

Johnny Holmström, verkställande direktör, IOTOI Ab

 

Borgå Energi
Borgå Energi är en föregångare när det gäller ren energiproduktion och vi vill erbjuda Borgåborna och andra finländare sådana energilösningar, som gör det möjligt att minska utsläppen. Vi är redan nu ett helt kolneutralt bolag. I akt och mening att vara det naturliga valet är all vår saluförda el kolneutral samt utsläppsfri och all den fjärrvärme vi producerar till nästan 100 % förnybar. Vi producerar och säljer av Finlands naturskyddsförbund certifierad EKOenergi, som fyller de allra strängaste internationella hållbarhetskriterierna. Borgå Energi har ca 37 000 elkunder och 2050 fjärrvärmeanslutningar, vilket betyder ca 35 000 kunder.

www.pbe.fi

Ensto
I mer än 60 år har det tillväxtorienterade och internationella familjeföretaget Ensto ägnat sig åt el med en långsiktig och människocentrerad inriktning. Vi erbjuder smarta och tillförlitliga ellösningar och expertis för elnätsbolag inom eldistribution och hjälper dem att lyckas och skapa en mer hållbar morgondag.

För närvarande har Ensto sammanlagt 900 medarbetare i 17 länder i Europa och Asien. Vi har ett gemensamt mål: att göra livet bättre med el. Hållbart.

www.ensto.fi

Iotoi Oy
Vi är ett expertbolag på cirkulärekonomins område med brett kunnande om tekniska innovationer, utmanande projektledning och utveckling av samhällsinfra. Vår affärsverksamhet baserar sig på synergi: alla parter drar nytta av samarbete och slutresultatet är i stället för ett nollsummespel mera än summan av delarna.

www.iotoi.fi