Skippa till innehållet

Datahubben togs i bruk: vad förändrades?

Den nationella, lagstadgat inrättade och av stamnätsbolaget Fingrids dotterbolag upprätthållna portalen Datahub, som sammanför elförbrukningsdata, togs i bruk i februari.

Då en kund sluter ett elavtal och köper el blir hen en del av elmarknaden och det därmed förknippade informationsutbytet. Före Datahub-informationsutbytessystemet fanns information om elavtal och elförbrukningsställen utspridd i energibolagens egna system, vilket gjorde informationsutbytet långsamt och styvt. I och med att Datahub-systemet tagits i bruk går informationsutbytet snabbare och är klarare och redigare, vilket förbättrar elförbrukarens, -försäljarens och -distributörens verksamhet vad gäller uppgifter förknippade med elavtal, elförbrukningsställen och förbrukningsövervakning.

Övergången till Datahub-systemet har varit en långvarig process och en stor ansträngning för alla energibolag.

Bekanta dig med Datahubben!
www.pbe.fi/datahubben

“Ur ett energibolags synvinkel sett har driftsättningen av Datahubben varit – och är alltjämt – en stor ansträngning då datasystem har behövt samordnas och egna verksamhetssätt samtidigt varit i behov av uppdatering. Driftsättningen har också hos oss synts ända fram till kundbetjäningen där hela teamet utnyttjats för behandling av information till och från Datahubben. Syftet är att informationsförmedlingen skall bli klarar och redigare, men den totala nyttan framgår först efter en längre tids användning när alla parter blivit varmare i kläderna som användare av systemet”, kommenterar Borgå Energis kundrelationschef Maria Käki.

Vad kan man göra i datahubben?

I Datahub-portalen kan man kolla uppgifter, som olika elbolag matat in i systemet, samt ge olika parter behörighet att ta del av i systemet sparade elförbrukningsuppgifter för att till exempel ge en offert. Efter inloggning kommer du åt att se både giltiga och redan avslutade avtal, avtalsdetaljer och därtill hörande förbrukningsuppgifter, förbrukningsställvisa uppgifter och till exempel din egen energiförbrukning under valbar tidsperiod. I tjänsten registreras dessutom en händelsehistorik, vilket gör att du som användare av tjänsten kan se vilka avtalsrelaterade händelser gällande dig registrerats.

I Datahubben går det inte uppdatera eller ändra uppgifter, utan alla uppdateringar sköts fortfarande med den egentliga avtalspartnern i deras egna tjänstekanaler. Om du till exempel har ett elavtal med det lokala eldistributionsbolaget på fritidsbostadsorten och ett annat elförbrukningsavtal på hemorten, kan du ta del av uppgifter om vartdera i Datahubben, men om det uppstår ändringsbehov tar du direkt kontakt med respektive avtalsansvariga bolag.

Nya förbrukningsplats-ID:n

I och med Datahubben gick man också över till en ny typ av förbrukningsplats-ID:n då de gamla ID:na ersattes med så kallade GSRN-nummer (Global Service Relation Number). Den 18 tecken långa GSRN-ID:n består av ett företags-ID, ett individuellt ID och ett kontrollnummer. Du ser ditt nya ID till exempel på elfakturan eller i Datahubben.

Säker tjänst

Den personliga integriteten och dataskyddet spelar en viktig roll i Datahubben. Personuppgifter och information om förbrukningsplatser förmedlas på ett tillförlitligt och säkert sätt mellan de olika parterna. Vid förmedling av information fästs särskild uppmärksamhet vid att informationen endast ges åt en part med rätt till den. All data som registreras i systemet är spårbar, och man loggar in genom att använda Suomi.fi-tjänstens starka identifikation.

Text: Nita Torni
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2022.