Skippa till innehållet

Har du någon gång undrat hur överföringen av el i vårt land riktigt fungerar?

Elens väg börjar i kraftverken. De största, såsom kärnkraftverken och de stora vindkraftparkerna är kopplade till elens stamnät, som ägs av Fingrid Abp, som i sin tur ägs av finska staten och finska pensionsbolag.

Stamnätet är ryggraden i elöverföringen. Det för inte över el direkt åt förbrukarna utan det gör de till stamnätet kopplade distributionsnäten och de distributionsnätbolagen, bland dem Borgå Elnät Ab. Ungefär 75 procent av elen går via stamnätet. Från mindre kraftverk kan elen matas direkt in i distributionsnäten.

Elöverföringens stamnät fick sin början år 1929. Det har fortlöpande utvecklats och anses idag vara ett av de bästa elöverföringssystemen i hela världen. När behovet att överföra el ytterligare kommer att öka i framtiden, bör systemet ständigt hållas i skick och utvecklas att hantera till exempel övergången till förnybara energiformer.

Huvudparten av elproduktionen och i synnerhet vindkraften finns i norra Finland medan åter största delen av elförbrukningen sker i södra Finland. I framtiden behövs en mångfalt elöverföringskapacitet från norr till söder. Fingrid har meddelat att bolaget investerar två miljarder euro i stamnätet och elstationer det här decenniet, varav 550 miljoner för att förstärka förbindelserna mellan norr och söder. Det kolneutralitetsmål, som Finland ställt till år 2035, förutsätter enligt Fingrid investeringar i stamnätet på allt som allt tre miljarder euro under de följande 15 åren.

Borgå Elnät Ab och de övriga eldistributionsbolagen betalar en stamnätsöverföringsavgift åt Fingrid. Bolagen har till uppgift att fakturera sina kunder för den här avgiften och sedan betala den vidare åt stamnätsbolaget.

”På det här sättet deltar våra kunder årligen med ungefär 10 miljoner euro i kostnaderna för byggande och upprätthållande av stommen i elförsörjningen”, berättar Borgå Elnäts verkställande direktör Magnus Nylander och tillägger att överföringsavgiften stigit märkbart de senaste åren.

Stamnätet i Finland är direkt kopplat till stamnäten i Sverige och Norge. Mellan norra Finland och norra Sverige finns en normal växelströmsförbindelse, och de nordiska näten fungerar hela tiden med samma frekvens. Det finska stamnätet står dessutom i likströmsförbindelse med näten i Ryssland och Estland. Det finns en sådan förbindelse med havskabel också mellan Finland och Sverige. Överföringskapaciteten med likström är stor.

Text: Rolf Gabrielsson
Bild: Fingrid

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2021.