Skippa till innehållet

Mikrovindkraft är förnybar närenergi

I Finland blåser det särskilt under vintermånaderna och vi har gott om kust- och havsområden, som lämpar sig för vindkraftsproduktion. Det går också att bygga vindkraft inne i landet om förhållandena är gynnsamma. Vindkraften har blivit ett alternativ som energikälla också i små hus och i sommarstugor.

Vindkraftverkens funktion bygger på omvandling av vindens rörelseenergi till elektricitet med hjälp av till exempel rotorblad och en generator, som drivs av vinden. Eftersom vindförhållandena varierar kraftigt räcker det inte nödvändigtvis med vindkraft som enda energikälla. Det går ändå att med den effektivt komplettera utnyttjande av andra energiformer och på det sättet minska sina egna elförbrukningskostnader.

De mikrovindkraftverk som används i mikrovindkraftsproduktion har en nominell effekt på mindre än 50 kW. Ett mikrovindkraftverk placerat på en blåsig plats är energiekonomiskt ett bra alternativ för egen energiproduktion. Vindkraft kan på samma sätt som solenergi användas för att till exempel ladda ackumulatorer, för uppvärmning av varmvatten eller direkt för hushållsenergibehov.

Ett vindkraftverk är ett synligt och utrymmeskrävande element i omgivningen också i mikroproduktion.

Ett vindkraftverk är ett synligt och utrymmeskrävande element i omgivningen, också i mikroproduktion, eftersom anläggningen måste vara tillräckligt stor och rätt placerad för att den skall ha tillräcklig verkningsgrad. Vindkraftens miljöpåverkan har därför att göra med ljud, förändring av landskapsbilden, blinkeffekter och eventuella olägenheter, som förorsakas djurvärlden, till exempel fåglar.

Överväger man att skaffa vindkraft bör man först vara i kontakt med det lokala elnätsbolaget samt byggnadsmyndigheten i den egna kommunen för att klarlägga lovärendena, eftersom det till exempel på ett detaljplaneområde kan vara svårt att få bygglov för ett vindkraftverk. Det är all idé att också i förväg diskutera ett miljöpåverkande projekt med grannarna, även om lovförfarandet inte skulle förutsätta det.

Förvärv av ett vindkraftverk är framför allt ett beslut för förnybar energi

Varje egengenererad kilowattimme sparar 0,75 kg koldioxidutsläpp jämfört med kolproducerad el.

Läs mer i Motivas guide (på finska) Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön, och kom ihåg att kolla vad du ska tänka på innan du skaffar ett mikrokraftverk.

Bekanta dig också med solenergi!